นายนเรศ สมมา

Mr.Narase Sommanaret.s@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- (-), หอพระ, 2528

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am