นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์

Miss Supatida Suriyachansupatida.s@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am