นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่

Miss Piyaporn Na Chiangmaipiyaporn.n@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (การบริหารงานบุคคล), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am