นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่

Miss Piyaporn Na Chiangmaipiyaporn.n@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (การบริหารงานบุคคล), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am