นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่

Miss Piyaporn Na Chiangmaipiyaporn.n@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (การบริหารงานบุคคล), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 การกำหนดรูปแบบสมรรถนะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ความพึงพอใจในการบริการของงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm