อาจารย์ เจนจิรา ใจมั่ง

Miss Janjira Jaimunkjenjira.j@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2559 The Exploration of Privacy Concerns for Fake Page in Social Media and Its Effects to Community

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2558 An Experimental Study on Effort Measurement for Evaluating Core Requirement in Product Release

International Conference on Information Science and Security (ICISS2015)

2557 Integrated Model for Software Requirement Prioritization

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2556 Deciding for the Proper Prioritization Method for Software Requirements under Large Scale of Requirement Consideration

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 The Integration of Social Media and Mobile Technology for Improving Outsourcing

8th International Congress on Logistics and SCM Systems

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-06-10 A data access model for privacy-preserving cloud-iot architectures
2019-07-01 Privacy-preserving architecture for cloud-IoT platforms
2019-05-01 Privacy-preserving cloud-IoT architecture (Abstract)
2018-12-04 Graph-based data-collection policies for the internet of things
2016-01-04 An experimental study on effort measurement for evaluating core requirement in product release
2015-01-01 A comparison approach for accuracy feature of requirements prioritization models
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2556 โครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am