ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

Asst.Prof.Pradorn Sureephong, Ph.D.pradorn.s@cmu.ac.th   หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Exploring the Impact of the Gamified Metaverse on Knowledge Acquisition and Library Anxiety in Academic Libraries

2566 Enhancing Information Literacy for Spotting Fake News: A Study on the Efficacy of a Serious Game for M-Learning Across Different Age Groups.

2566 The effect of a location-based game for university transition: Comparing learning outcomes and intrinsic motivation of students in different disciplines

2566 The effect of virtual reality on knowledge acquisition and situational interest regarding library orientation in the time of Covid-19

2564 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: the Perspective of Learning Environment

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Machine Learning Algorithm Development for Detection of Mango Infected by Anthracnose Disease

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 The Effect of Non-Monetary Rewards on Employee Performance in Massive Open Online Courses

2563 Comparison of smart agriculture literacy of farmers in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Improve learning performance by adapting non-monetary rewards on mobile learning

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 The Vocational Knowledge Improvement Method for the Post-Modern Worker: A Case Study of the Tourism MRA Body of Knowledge Standards

2562 The Gamification Element Selection Method

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Comparison of Thai Dance Labanotation Recording Results with an Expert

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Improving ThaiLabanXML standard for Automatic Thai Laban Drag & Drop System

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Developing the Evaluation System on Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 "Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method"

8 12th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)

2561 "Limitation of ThaiLabanXML Standard Representing in Unity 3D Program"

The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium

2561 Generalized predictive recursion maximum likelihood for robust mixture regression

2561 Applying the Serious Game Approach to Financial Literacy Development Training

2561 MEASURING OF BACKGROUND MODELING AND SUBTRACTION ALGORITHMS ON MOVING OBJECT DETECTION IN VIDEO SEQUENCES IN CHIANGMAI

2561 Data Collection Relevance using IoTs Technology for Smart Agriculture: A Review

International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing

2561 Performing Arts Student Attitude Towards Dance Games as A Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Evaluating Real-Time Thai Dance Using Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Translation Process of ThaiDanceXML into a 3D Animation Representation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Interpreting Thai Laban Notation into ThaiDanceXML

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Technology Usage of Thai Dance Student

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Thai Dance Training Game-Based Model

The International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 Massive Open Online Course Related Learning Style and Technology Usage Patterns of Thai Tourism Professionals.

2560 Comparison Background Modeling Methods on Moving Object Detection in Video Sequences for Thailand

2560 A Region Growing Based Segmentation for Recognition System Method Implement with Coin based Application.

2560 Dance Training Tool Using Kinect-Based Skeleton Tracking and Evaluating Dancer’s Performance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 Implementing a Tool for Translating Dance Notation to Display in 3D Animation: A Case Study of Traditional Thai Dance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 Chiang Mai Digital Craft: A Case Study of Craftsmanship’s Knowledge Representation Using Digital Content Technology

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 Learning Environment Management for Total Language Immersion in the Classroom: A Case Study of Thai Education Development

2560 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2560 Applying the Serious Game Approach to Financial Literacy Development Training

2560 The effect of leaderboard in different goal-setting levels

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2560 Enhancing Assistive Technology by the modification of the Thai word prediction application to improve the usability of students with learning disabilities

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 The using of bibliometric analysis to classify trends and future directions on “Smart Farm”

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 The comparison of soil sensors for integrated creation of IOTbased Wetting front detector (WFD) with an efficient irrigation system to support precision farming

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 Thai Dance Knowledge Archive Framework Based on Labanotation Represented in 3D Animation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Quantification of Freshness Loss and an optimization approach for managing fresh fruit exportation

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 Enhancing user performance and engagement though gamification: Case study of Aqua Republica

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 Quality Loss Assessment and An Optimization Approach for Scheduling Fresh Fruit Exporting Operations

6th International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain ILS Conference 2016

2559 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction

2559 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class

2559 Cultural Knowledge Visualization using Multimedia Technologies for Cultural Tourism Destinations

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Vocational Knowledge Improvement Method for the Post-Modern Worker: a Case Study of Tourism MRA Body of Knowledge/Standard

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Gesture and movement interaction as a Natural User Interface for Elderly : A Survey

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Knowledge expert co-creation based conceptual Framework for Educational Games

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Gingerbread and Teak House Heritage Studies : Phrae, Northern Thailand

2016 International Conference on Education (ICOED)

2559 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 International Conference on Education (ICOED)

2558 Serious Game to Motivate the Knowledge Sharing among Knowledge Technicians in Machinery Relocation of Foreign Direct Investment

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2558 An Experimental Study on Effort Measurement for Evaluating Core Requirement in Product Release

International Conference on Information Science and Security (ICISS2015)

2558 Gamification in classroom, effect of categorization of extrinsic reward to motivate student learning performance

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology

2558 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives

2558 A Comparison Approach for Accuracy Feature of Requirements Prioritization Models

2558 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand

2557 An Approach of Software as a Service Evaluation based on Learner Requirements

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2557 GIS Application Using Cloud Computing Services: Case Study of Sustainable E-Tourism

The Workshop on Renewable Energy, Natural Resources, Environmental Impact Assessment, Information Technology and Management

2556 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework

2556 Factors Influencing Serious Game Acceptance among Thai Teenagers

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Deciding for the Proper Prioritization Method for Software Requirements under Large Scale of Requirement Consideration

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Prioritization Technique for Learning Cloud Services

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A Study of Domain Centric Tourist Recommendation System Using Ontology Search

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 The Use of Asynchronous Learning in Serious Game for Improving Cognitive Learning in High School Students

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Technology Acceptance of Thai Student on Outdoor Learning Activity Using Mobil Device

Serious Games & Social Connect 2013 (SGSC 2013)

2556 Improving Rate of Retention for Primary School Student via Field Trip Using Tablet

8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013)

2556 Social Media for Education on Mobile: A Case Study of College of Arts, Media and Technology, Thailand

2556 Framework Managing School Safety in Thailand : Assessing the Implications and Potential of a Lean Thinking

2555 Creating a Knowledge Supply Chain for e-Tourism Curriculum Design: Integrating Knowledge Management and Supply Chain Management

2555 The Developing an application on tablet to integrate outdoor supporting mobile learning activities for primary student

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2555 Mobile Route Recommendation System: A Case Study of Lyon City

2555 Recommendation Matrix for Selecting Education Cloud Service Providers: Configuration and Customization Perspectives

2555 An animated dictionary for hearing?impaired students in Thailand

2555 A Lean Thinking Approach to Managing Safety in Schools

ICEMT 2012

2555 Improving Child Safety in School: Implementing a Safety Suggestion System Based on the Principles of Lean Management

International Conference: Innovation research in a change and challenging world

2555 Solving Community Alcohol Misuse: Investing Maternal Instinct among Village Health Workers

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

2554 Knowledge Management in e-Tourism Curriculum Design: A Knowledge Supply Chain

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว การสื่อสารแบบองค์รวม สื่อทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษา

2554 A framework to lead Thai SMEs to fit international business requirement : Case Study of Solution Ceramic Co., Ltd., Thailand

2011 4th International Conference on Logistics (LOGISTIQUA)

2553 Dynamic Information Systems for SME Cluster Case Study of Lampang Ceramic Cluster

2553 Ontology-based Knowledge Management System for Industry Cluster

2553 Learning conditions for improving English vocabulary memory retention of Thai primary school Students with hearing impairment

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management

2549 Knowledge Management System for Cluster Development in Small and Medium Enterises

International Conference on Software Knowledge Information Management Applications (SKIMA2006)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2021-03-03 Machine Learning Algorithm Development for detection of Mango infected by Anthracnose Disease
2021-03-03 Welcome to ECTI DAMT & NCON 2021
2021-03-03 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: The Perspective of Learning Environment
2021-03-03 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan
2021-03-03 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand
2020-03-01 Improve Learning Performance by Adapting Non-Monetary Rewards on Mobile Learning
2020-03-01 Comparison of Smart Agriculture Literacy of Farmers in Thailand
2020-03-01 Welcome Message from General Chair of ECTI DAMT and NCON 2020
2020-01-01 The effect of non-monetary rewards on employee performance in massive open online courses
2019-04-15 The gamification element selection method
2019-04-15 Improving ThaiLabanXML standard for the automatic Thai laban drag drop system
2019-04-15 Comparing the Thai dance labanotation recording results with an expert
2019-04-15 Developing the evaluation system of the Thai dance training tool
2019-04-15 Message from general chair
2019-04-15 The development of IoT-wetting front detector (IOT-WFD) for efficient Irrigation management and decision support system
2019-01-31 Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method
2019-01-01 Vocational knowledge improvement method on massive open online course for the thai tourism worker
2018-07-26 Generalized predictive recursion maximum likelihood for robust mixture regression
2018-07-02 Identifying the Body of Knowledge by Using Knowledge Engineering Technique for Implementing MOOCs in the Organization
2018-07-02 Comparison of Machine- and Expert-Based Thai Dance Evaluation Methods
2018-06-08 Translation process of ThaiDanceXML into a 3D animation representation
2018-06-08 Evaluating real-time Thai dance using Thai dance training tool
2018-06-08 Technology usage of Thai dance student
2018-06-08 Thai dance training game-based model
2018-06-08 Performing arts student attitude towards dance games as a Thai dance training tool
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 ศึกษาผลกระทบการออกกำลังกายด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

ที่ปรึกษาโครงการ

2565 Development and demonstration of key technologies for industrial production safety prevention and control in the Lancang-Mekong region

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การสร้างแบรนด์อัตลักษณ์อาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษให้เป็นภาพลักษณ์พิเศษของเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (DEPA Digital Transformation Fund for Community)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการเกมรำไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและรับรองระบบโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการผลิตภัณฑ์สำหรับมอดูล่าฟาร์มเพื่ออุตสาหกรรมด้านเกษตร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่าน Serious Game ภายใต้โครงการแข่งขัน UNEP-DHI Eco Challenge 2015 ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 การประยุกต์ใช้เกมส์จริงจังในการพัฒนาความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เครือข่ายไร้สายในวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 โครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 การศึกษา-สังเคราะห์และนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (ภาคเหนือ)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 โครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก

ผู้ร่วมวิจัย

  952899 DISSERTATION
  953781 SOFTWARE PROJECT MGMT
  959701 DIGITAL TRANSFORMATION
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959712 CUS CENT DIGI TRANS
  959726 AI IN DIGI BUS
  959727 DIGI ANALY IN DIGI BUS
  959731 INNOV THINK IN DIGI BUS
  959790 RESEARCH METHODOLOGY IN DTM
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2566 โครงการ BCG platform เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับทักษะอาชีพด้านดิจิทัล ให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือโดยใช้การสื่อสารทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแพลตฟอร์มระดมทุน Crowdfunding และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นสากล ให้ทุกคนเข้าถึงได้

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการ The Next Aging Society วัยรุ่นสูงวัย รู้จักใช้โซเซียล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2566 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity Governance and Risk Management

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการ “สถานีเผยแพร่ข้อมูลอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 พื้นที่นำรอง”

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม Community Learning Hub ต่อยอดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Health)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมในหมู่บ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยผ่านเรื่องเล่าชุมชน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการ "งานพัฒนาเว็บไซต์วันวิชาการฯ การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563"

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการเล่าเรื่อง (storytelling) ประยุกต์ร่วมศิลปะสมัยใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การท่องเที่ยววัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ โดยการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิด จังหวัดลำพูน (เมืองรอง)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง Digital commerce

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่วอาเซียน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย