ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

Asst.Prof.Pradorn Sureephong, Ph.D.pradorn.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: the Perspective of Learning Environment

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Machine Learning Algorithm Development for Detection of Mango Infected by Anthracnose Disease

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Comparison of smart agriculture literacy of farmers in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Improve learning performance by adapting non-monetary rewards on mobile learning

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 The Gamification Element Selection Method

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Comparison of Thai Dance Labanotation Recording Results with an Expert

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Improving ThaiLabanXML standard for Automatic Thai Laban Drag & Drop System

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Developing the Evaluation System on Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 "Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method"

8 12th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)

2561 "Limitation of ThaiLabanXML Standard Representing in Unity 3D Program"

The 7th Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium

2561 Data Collection Relevance using IoTs Technology for Smart Agriculture: A Review

International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing

2561 Performing Arts Student Attitude Towards Dance Games as A Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Evaluating Real-Time Thai Dance Using Thai Dance Training Tool

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Translation Process of ThaiDanceXML into a 3D Animation Representation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Interpreting Thai Laban Notation into ThaiDanceXML

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Technology Usage of Thai Dance Student

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2561 Thai Dance Training Game-Based Model

The International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 Dance Training Tool Using Kinect-Based Skeleton Tracking and Evaluating Dancer’s Performance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 Implementing a Tool for Translating Dance Notation to Display in 3D Animation: A Case Study of Traditional Thai Dance

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 Chiang Mai Digital Craft: A Case Study of Craftsmanship’s Knowledge Representation Using Digital Content Technology

30th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems

2560 The effect of leaderboard in different goal-setting levels

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2560 Enhancing Assistive Technology by the modification of the Thai word prediction application to improve the usability of students with learning disabilities

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 The using of bibliometric analysis to classify trends and future directions on “Smart Farm”

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 The comparison of soil sensors for integrated creation of IOTbased Wetting front detector (WFD) with an efficient irrigation system to support precision farming

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 Thai Dance Knowledge Archive Framework Based on Labanotation Represented in 3D Animation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Quantification of Freshness Loss and an optimization approach for managing fresh fruit exportation

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 Enhancing user performance and engagement though gamification: Case study of Aqua Republica

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 Quality Loss Assessment and An Optimization Approach for Scheduling Fresh Fruit Exporting Operations

6th International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain ILS Conference 2016

2559 Cultural Knowledge Visualization using Multimedia Technologies for Cultural Tourism Destinations

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Vocational Knowledge Improvement Method for the Post-Modern Worker: a Case Study of Tourism MRA Body of Knowledge/Standard

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Gesture and movement interaction as a Natural User Interface for Elderly : A Survey

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Knowledge expert co-creation based conceptual Framework for Educational Games

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Gingerbread and Teak House Heritage Studies : Phrae, Northern Thailand

2016 International Conference on Education (ICOED)

2559 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 International Conference on Education (ICOED)

2558 Serious Game to Motivate the Knowledge Sharing among Knowledge Technicians in Machinery Relocation of Foreign Direct Investment

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2558 An Experimental Study on Effort Measurement for Evaluating Core Requirement in Product Release

International Conference on Information Science and Security (ICISS2015)

2558 Gamification in classroom, effect of categorization of extrinsic reward to motivate student learning performance

International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology

2558 An investigation for Thai tourists’ preference of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand

The 3rd International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2015 (SERVE2015)

2557 An Approach of Software as a Service Evaluation based on Learner Requirements

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2557 GIS Application Using Cloud Computing Services: Case Study of Sustainable E-Tourism

The Workshop on Renewable Energy, Natural Resources, Environmental Impact Assessment, Information Technology and Management

2556 Factors Influencing Serious Game Acceptance among Thai Teenagers

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Deciding for the Proper Prioritization Method for Software Requirements under Large Scale of Requirement Consideration

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Prioritization Technique for Learning Cloud Services

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A Study of Domain Centric Tourist Recommendation System Using Ontology Search

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 The Use of Asynchronous Learning in Serious Game for Improving Cognitive Learning in High School Students

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Technology Acceptance of Thai Student on Outdoor Learning Activity Using Mobil Device

Serious Games & Social Connect 2013 (SGSC 2013)

2556 Improving Rate of Retention for Primary School Student via Field Trip Using Tablet

8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013)

2555 The Developing an application on tablet to integrate outdoor supporting mobile learning activities for primary student

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2555 A Lean Thinking Approach to Managing Safety in Schools

ICEMT 2012

2555 Improving Child Safety in School: Implementing a Safety Suggestion System Based on the Principles of Lean Management

International Conference: Innovation research in a change and challenging world

2555 Solving Community Alcohol Misuse: Investing Maternal Instinct among Village Health Workers

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

2554 Knowledge Management in e-Tourism Curriculum Design: A Knowledge Supply Chain

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 A framework to lead Thai SMEs to fit international business requirement : Case Study of Solution Ceramic Co., Ltd., Thailand

2011 4th International Conference on Logistics (LOGISTIQUA)

2553 Learning conditions for improving English vocabulary memory retention of Thai primary school Students with hearing impairment

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management

2549 Knowledge Management System for Cluster Development in Small and Medium Enterises

International Conference on Software Knowledge Information Management Applications (SKIMA2006)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-03-03 Welcome to ECTI DAMT & NCON 2021
2021-03-03 Requirements Analysis and Design for Thai Beef-Cattle Farm Management System
2021-03-03 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand
2021-03-03 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: The Perspective of Learning Environment
2021-03-03 Machine Learning Algorithm Development for detection of Mango infected by Anthracnose Disease
2021-03-03 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan
2020-03-01 Comparison of Smart Agriculture Literacy of Farmers in Thailand
2020-03-01 Welcome Message from General Chair of ECTI DAMT and NCON 2020
2020-03-01 Improve Learning Performance by Adapting Non-Monetary Rewards on Mobile Learning
2020-01-01 The effect of non-monetary rewards on employee performance in massive open online courses
2019-04-15 Improving ThaiLabanXML standard for the automatic Thai laban drag drop system
2019-04-15 Comparing the Thai dance labanotation recording results with an expert
2019-04-15 Developing the evaluation system of the Thai dance training tool
2019-04-15 Message from general chair
2019-04-15 The development of IoT-wetting front detector (IOT-WFD) for efficient Irrigation management and decision support system
2019-04-15 The gamification element selection method
2019-01-31 Multi-Dimensional E-commerce Trust Evaluation Method
2019-01-01 Vocational knowledge improvement method on massive open online course for the thai tourism worker
2018-07-26 Generalized predictive recursion maximum likelihood for robust mixture regression
2018-07-02 Identifying the Body of Knowledge by Using Knowledge Engineering Technique for Implementing MOOCs in the Organization
2018-07-02 Comparison of Machine- and Expert-Based Thai Dance Evaluation Methods
2018-06-08 Translation process of ThaiDanceXML into a 3D animation representation
2018-06-08 Evaluating real-time Thai dance using Thai dance training tool
2018-06-08 Technology usage of Thai dance student
2018-06-08 Thai dance training game-based model
2018-06-08 Performing arts student attitude towards dance games as a Thai dance training tool
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 Development and demonstration of key technologies for industrial production safety prevention and control in the Lancang-Mekong region

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาหน่วยประมวลใกล้แหล่งข้อมูลและแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีหัตถกรรมสู่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการโรงเพาะเห็ดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ปี 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารผ่านกระบวนการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเบอเกอร์จากเห็ด

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบการเกษตรเครือข่าย Platform กลางด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Health)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมในหมู่บ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยผ่านเรื่องเล่าชุมชน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การสร้างแบรนด์อัตลักษณ์อาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษให้เป็นภาพลักษณ์พิเศษของเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและระบบปัญญาประดิษฐ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (AI and Big Data for Smart Tourism City)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ด้าน Creative Workforce และ Innovative Workforce

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจ SMEs ให้แกร่งในยุคดิจิทัล ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Integrated eCommerce)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ผ่านเกมมิฟิเคชั่น (Mobile Gamify Platform)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การแบ่งปันฟาร์มอัจฉริยะเพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงทางอาหารสำหรับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Urban Farm Sharing)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 สื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การจัดทำสถานีชาร์ตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 Joint R&D and Demonstration of Lancang-Mekong Region Industrial Production Accident Prevention and Control Key Technology

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 “Smart City” Application for Sino-Thai Cooperation

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ศึกษาและพัฒนาระบบ Smart Emergency แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ระบบการเรียนรู้ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวไทยด้วยเกมส์มิฟิเคชั่นผ่านอุปกรณ์มือถือแบบออนไลน์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ด้านการท่องที่ยวเชิงผจญภัย และเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่เมือง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการ "งานพัฒนาเว็บไซต์วันวิชาการฯ การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563"

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการเล่าเรื่อง (storytelling) ประยุกต์ร่วมศิลปะสมัยใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การท่องเที่ยววัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ โดยการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิด จังหวัดลำพูน (เมืองรอง)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง Digital commerce

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่วอาเซียน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรมและหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่วอาเซียน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ปัญหาอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย: แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลการปลูกสมุนไพรล้านนา สำหรับอุตสาหกรรมความงาม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (DEPA Digital Transformation Fund for Community)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการเกมรำไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและรับรองระบบโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการผลิตภัณฑ์สำหรับมอดูล่าฟาร์มเพื่ออุตสาหกรรมด้านเกษตร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่าน Serious Game ภายใต้โครงการแข่งขัน UNEP-DHI Eco Challenge 2015 ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 โครงการจัดทำระบบการให้บริการสถานที่และประชาสัมพันธ์แบบ electronic/online

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 การประยุกต์ใช้เกมส์จริงจังในการพัฒนาความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เครือข่ายไร้สายในวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เครือข่ายไร้สายในวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 โครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 ระบบติดตามข้อมูลบัตรผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้บนสมาร์ทโฟน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระบบประเมินตนเอง online)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (กิจกรรม ๑ จัดทำระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการส่งเสริมมาตรฐานและการตลาดสินค้าฮาลาลสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2557

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร (EXCET-5)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 โครงการอินเทอร์เน็ตสีขาว

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการจัดทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionds – MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Website ASEAN

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานสรุปการพัฒนาหัตถกรรมระหว่างประเทศอาเซียน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 ดำเนินกิจกรรมที่ 2,3,5 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบทำงานได้โดยลำพัง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการฝึกอบรมนำร่องยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดโลก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การศึกษา-สังเคราะห์และนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (ภาคเหนือ)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 โครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก

ผู้ร่วมวิจัย

  952891 KM AND INNO PROJECT
  952899 PH.D.THESIS
  953702 INTRO SW PROCESS MGMT
  953781 SOFTWARE PROJECT MGMT
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959712 CUS CENT DIGI TRANS
  959731 INNOV THINK IN DIGI BUS
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการอบรมความรู้ เนื้อหาหลักสูตรนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์)

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด

2563 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)