อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ

Miss Apichaka Singjaiapitchaka.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2560 Software Requirement Workshops and Outcomes

Computing Conference 2017

2559 Game-based Activity for Teaching Non Functional Requirements in Software Requirement Analysis Class

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning in Prague 2016, Czech Republic (MAC-ETL 2016)

2559 Requirement Elicitation for Outdoor Learning

Singkapore

2559 Analysis and Design Outdoor Learning Application: Usability Perspective

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest 2016 (IAC-TLEI 2016)

2559 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class

2559 Game-based Learning Approach for Outdoor Learning

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest 2016 (IAC-TLEI 2016)

2558 Data mining in Education Assessment: A Perspective of Big data

The 3rd International Conference on Business, Economics and Accounting 2015

2557 An Approach of Software as a Service Evaluation based on Learner Requirements

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2556 Prioritization Technique for Learning Cloud Services

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2555 Recommendation Matrix for Selecting Education Cloud Service Providers: Configuration and Customization Perspectives

2553 Zoo Application of RFID Technology : A case study of Chiang Mai Zoo

The 4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2021-07-07 Patterns on Deriving APIs and their Endpoints from Domain Models
2021-06-01 On the practitioners’ understanding of coupling smells — A grey literature based Grounded-Theory study
2021-03-01 Practitioner Views on the Interrelation of Microservice APIs and Domain-Driven Design: A Grey Literature Study Based on Grounded Theory
2018-01-08 Software requirement workshops and outcomes: Experienced from software requirement analysis course for undergraduate
2016-01-01 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class
2015-01-01 Prioritization technique for learning cloud services
2010-01-01 Zoo application of RFID technology: A case study of Chiang Mai Zoo, Thailand
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
  953741 SE LARGE ETPRISE APP
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am