อาจารย์ ดร.อภิชกา สิงห์ใจ

Apichaka Singjai, Ph.D.apitchaka.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-11-01 Conformance assessment of Architectural Design Decisions on API endpoint designs derived from domain models
2022-01-01 API Description-Based Conformance Assessment of Architectural Design Decision
2022-01-01 Conformance Assessment of Architectural Design Decisions on the Mapping of Domain Model Elements to APIs and API Endpoints
2021-07-07 Patterns on Deriving APIs and their Endpoints from Domain Models
2021-06-01 On the practitioners’ understanding of coupling smells — A grey literature based Grounded-Theory study
2021-03-01 Practitioner Views on the Interrelation of Microservice APIs and Domain-Driven Design: A Grey Literature Study Based on Grounded Theory
2018-01-08 Software requirement workshops and outcomes: Experienced from software requirement analysis course for undergraduate
2016-01-01 SaaS for education: A case study of Google apps in software engineering class
2015-01-01 Prioritization technique for learning cloud services
2010-01-01 Zoo application of RFID technology: A case study of Chiang Mai Zoo, Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953231 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
  953322 SOFTWARE DESIGN & ARCH
  953445 INTRO TO SOFTWARE BUSINESS
  953741 SE LARGE ETPRISE APP
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm