อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์

Miss Tisinee Surapunttisinee.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2559 A Framework of Modified Knowledge Creation Theory for Teaching Practice-Oriented Module

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2559 Assessment of Thai Check Point for Border Trade Operations

Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

2558 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Assessing Job Positions of Software Engineering Field from Personality Traits

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2558 An Application of Knowledge Management with Augmented Reality Technology to Navigational Software

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE2015)

2557 A Simulation Model Application for Chiang Mai University Mass Transportation Service Improvements

The 6th International Conference on Logistics and Transport

2557 The Transformation Algorithm for Query Mechanisms of Hibernate Framework

International Conference on Advanced Computational Technologies and Creative Media (ICACTCM’2014)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2018-01-01 Preface of gski 2017
2018-01-01 MIC for Analyzing Attributes Associated with Thai Agricultural Products
2018-01-01 Preface of GSKI 2017
2016-01-01 Assessment of Thai Check Point for Border Trade Operations
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2559 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อปรับปรุงการให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am