อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์

Miss Tisinee Surapunttisinee.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-04-01 Ensemble Modeling with a Bayesian Maximal Information Coefficient-Based Model of Bayesian Predictions on Uncertainty Data
2023-01-01 The Success of Serious Games and Gamified Systems in HIV Prevention and Care: Scoping Review
2022-07-01 Bayesian Maximal Information Coefficient (BMIC) to reason novel trends in large datasets
2018-01-01 Preface of gski 2017
2018-01-01 MIC for Analyzing Attributes Associated with Thai Agricultural Products
2018-01-01 Preface of GSKI 2017
2016-01-01 Assessment of Thai Check Point for Border Trade Operations
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2559 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อปรับปรุงการให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  953202 INTRODUCTION TO SE
  953251 HFAC IN DIGI INTERACT DESIGN
  953321 SOFTWARE REQUIREMENT ANALYSIS
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
  953701 PRIN OF SW DEVELOPMENT
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm