รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

Assoc.Prof.Ratapol Wudhikarn, Ph.D.ratapol.w@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Evaluating the Intellectual Capital of Intensively Tourism-Dependent Countries Between, Prior, and During the COVID-19 Pandemic

2566 1D Barcode Detection: Novel Benchmark Datasets and Comprehensive Comparison of Deep Convolutional Neural Network Approaches

2566 Implementation and Critical Factors of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Warehouse Management: A Systematic Literature Review

2565 Investigating patterns of research collaboration and citations in science and technology: A case of Chiang Mai University

2565 An Improved Intellectual Capital Management Method for Selecting and Prioritizing Intangible-Related Aspects: A Case Study of Small Enterprise in Thailand

2565 Deep Learning in Barcode Recognition: A Systematic Literature Review

2563 Improving the Strategic Benchmarking of Intellectual Capital Management in Logistics Service Providers

2563 The hybrid intellectual capital valuation method

2563 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้

2562 การพัฒนาระบบจัดสรรและควบคุมการใช้งบประมาณของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

2561 The Empirical Study of Relationships between Intellectual Capital, Firms’ Market Value and Financial Performance of Logistics Industry of Thailand

Conference: 2018 International Conference on Information Management and Management Sciences (IMMS 2018)

2561 Benchmarking Intellectual Capital Performance of Logistics Companies Using Analytic Network Process: A Conceptual Framework

2561 The Empirical Study of Relationships between Intellectual Capital, Firms’ Market Value and Financial Performance of Logistics Industry of Thailand

2018 International Conference on Information Management and Management Sciences (IMMS 2018)

2561 Improving the intellectual capital management approach using the hybrid decision method

2561 Benchmarking intellectual capital performance of logistics companies using analytic network process: A conceptual framework

2018 5th International Conference on Innovations in Business and Management (ICIBM 2018)

2561 A literature review on performance measures of logistics management: an intellectual capital perspective

2560 Determining key performance indicators of intellectual capital in logistics business using Delphi method

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Implementation of the overall equipment cost loss (OECL) methodology for comparison with overall equipment effectiveness (OEE)

2559 Knowledge Management to Reduce the Internationalization Barriers of Small and Medium-Sized Enterprises

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซ่น(ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 กรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 An approach to enhancing the human capital of enterprises associated with cooperative education

2558 Use of an Analytic Network Process and Monte Carlo Analysis in New Product Formula Selection Decisions

2557 Improving Learning and Teaching for Undergraduate Students Using Constructivist Approach

The Fourth Annual Asian Conference on Language Learning

2557 An Applying of Knowledge Management and Concept Map to Improve Student Self-learning Performance of Web Programming Course

The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2557 Enhancing Self-Learning by Using Knowledge Management and a Concept Map: A Case Study of Structural Analysis and Design Course

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

2556 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Improving intellectual capital model using analytic network process

2556 A Framework for Prioritizing Required Knowledge, Skills and Competencies for Cooperative Students

2555 Knowledge Management in a Newly Applied Product Selection Decision Making

2555 A Framework for New Product Selection Decision Using Analytic Network Process and Knowledge Management

2553 Developing Overall Equipment Cost Loss Indicator

2553 Developing Overall Equipment Effectiveness with Analytic Network Process Method

2010 the 2nd International Conference on Information and Multimedia Technology.

2553 Product Decision Methods for Sustainable Development

XV Summer School “Francesco Turco” Impianti Industriali Meccanici Monopoli,

2553 Overall Weighting Equipment Effectiveness

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,

2553 Product Decision Methods for Sustainable Development

XV Summer School “Francesco Turco” - 2010

2552 Development of Integrated Qualitative and Environmental Decision Method

The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2010

2552 AUTONOMOUS MAINTENANCE USING TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE APPROACH: A CASE STUDY OF SYNTHETIC WOOD PLANK FACTORY

Technology, Innovation & Industrial Management (TIIM) 2010

2552 Developing overall equipment cost loss indicator

The CIRP-Sponsored International Conference on Digital Enterprise Technology

2552 การพัฒนาดัชนีชี้วัดมูลค่าความสูญเสียโดยรวมของเครื่องจักร

งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2009)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-02-01 Evaluating the Intellectual Capital of Intensively Tourism-Dependent Countries Between, Prior, and During the COVID-19 Pandemic
2023-02-01 Implementation and Critical Factors of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Warehouse Management: A Systematic Literature Review
2022-11-01 1D Barcode Detection: Novel Benchmark Datasets and Comprehensive Comparison of Deep Convolutional Neural Network Approaches
2022-06-01 Investigating Patterns of Research Collaboration and Citations in Science and Technology: A Case of Chiang Mai University
2022-04-01 Critical Factors and Performance Measurement of Business Incubators: A Systematic Literature Review
2022-02-01 An Improved Intellectual Capital Management Method for Selecting and Prioritizing Intangible-Related Aspects: A Case Study of Small Enterprise in Thailand
2022-01-01 Using the best-worst method to develop intellectual capital indicators in financial service company
2022-01-01 Deep Learning in Barcode Recognition: A Systematic Literature Review
2020-12-01 Improving the strategic benchmarking of intellectual capital management in logistics service providers
2020-01-01 The hybrid intellectual capital valuation method
2018-08-25 The empirical study of relationships between intellectual capital, firms' market value and financial performance of logistics industry of Thailand
2018-07-10 Improving the intellectual capital management approach using the hybrid decision method
2018-07-03 A literature review on performance measures of logistics management: an intellectual capital perspective
2017-04-19 Determining key performance indicators of intellectual capital in logistics business using Delphi method
2016-08-15 An efficient resource allocation in strategic management using a novel hybrid method
2016-03-14 Implementation of the overall equipment cost loss (OECL) methodology for comparison with overall equipment effectiveness (OEE)
2015-01-01 Use of an analytic network process and monte carlo analysis in new product formula selection decisions
2015-01-01 An approach to enhancing the human capital of enterprises associated with cooperative education
2015-01-01 An analytic network process approach for the election of green marketable products
2013-06-01 Improving intellectual capital model using analytic network process
2012-11-09 A framework for new product selection decision using analytic network process and knowledge management
2012-06-15 Improving overall equipment cost loss adding cost of quality
2011-12-01 Implementation of overall equipment effectiveness in wire mesh manufacturing
2010-12-01 Development of integrated qualitative and environmental decision method
2010-12-01 Overall weighting equipment effectiveness
2010-01-01 Developing overall equipment cost loss indicator
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับมูลค่าทางการตลาดและสมรรถนะทางการเงินของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การพัฒนาวิธีการตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสานใหม่ เพื่อระบุปัจจัยความสำเร็จที่มีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการจัดการคลังสินค้า

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาวิธีการจัดการทุนทางปัญญาแบบบูรณาการและเป็นระบบโดยการใช้กระบวนโครงข่ายเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 (NRCT5-RSA63004-05) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยการบูรณาการอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีบาร์โค้ด การเรียนรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การเทียบสมถรรนะการจัดการทุนทางปัญญาในธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทขนส่งพัสดุและไปรณีษย์ภัณฑ์แบบเร่งด่วนในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การจัดลำดับความสำคัญทุนทางปัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานสถาบันการศึกษาโดยใช้เทคนิคบาลานซ์ สกอร์การ์ด และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การจัดลำดับทักษะและความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลต่อการเข้าทำงาน ในบริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษาโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แล

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952720 KM AND INNO RESEARCH METH
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952801 THEORY AND PROCESS IN KM
  952820 KM AND INNO RESEARCH METH
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVAT
  952899 DISSERTATION
  954310 INFO SYS FOR ERP
  954413 DEC MAK IN IT INV & ORG MNG
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954492 SPECIAL TOPICS IN WIL 1
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm