อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ

Danaitun Pongpatcharatrontep , Ph.D.danaitun.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

ปริญญาเอก
Doctor of Management Science (Management Science and Engineer), Zhejang University, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Social Recommendation Framework: A Case Study of Chinese Long-Stayers in Chiang Mai

2565 An Improved Intellectual Capital Management Method for Selecting and Prioritizing Intangible-Related Aspects: A Case Study of Small Enterprise in Thailand

2564 Prototyping the knowledge model for solving the problem of online cosmetic survey questionnaire through CommonKADS methodology

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Analysis of Chinese tourist's behavior for Thai shopping mall advertising design

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Kano model for identifying cross-border e-commerce factors to export Thai SMEs products to China

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Design a Density Map of Chinese Tourists Journey in Chiang Mai City

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Analysis of Chinese tourists occur safety problem in Chiang Mai Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 A Study of Independent Chinese Tourists’ Post-Visit Destination Image of Phuket Based in User-Generated Content

The International Academy of Science, Technology, Engineering and Management

2561 Designing a Compilation Process for Handbook of Chinese for Specific Purposes: A Case of Trade Exhibition Chinese for Thai Entrepreneurs

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2561 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย

2559 An analysis of the emerging of R3A round and E-commerce on Thai fresh fruit exporting to China

The Fifth Thai-China Strategic Research Seminar

2559 An analysis of the Fourth Party Payment Platform for Inbound Chinese Tourism in Chiang Mai

The Fifth Thai-China Strategic Research Seminar

2558 การศึกษารูปแบบต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

The 6th Conference on Industrial Operations Development

2557 Logistics information technology development approaches for local logistics service providers to apply in Lampang province logistics park

The 14th Value Chain Management and Logistics Conference

2557 Thai logistics Infrastructure study of the East West economic corridor

2556 The Analytic Hierarchy Process – A Survey of “the Desirable Demand” of a Graduated Worker in Chiang Mai and Lamphun Province, THAILAND

The Fifth Asian Conference on Education (ACE 2013 )

2553 Import Demand for Thai Rice and Factors Determining Its Price in Modern Trade Market of China

2551 An Analysis of Traditional Supply Chain Coordination of Thai’s Dried Longan Exporting to China

International Conference on Knowledge Networks and Regional Development in the Greater Mekong Sub region and Asia-Pacific

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 A Study on Sino-Thai Cross-Border E-Commerce Talent Cultivation Standard Base on Competency Gap Analysis
2024-01-01 Social Recommendation Framework: A Case Study of Chinese Long-Stayers in Chiang Mai
2022-04-28 Trends in Agricultural Industry Integration: A Systematic Literature Review bibliometric analysis
2022-02-01 An Improved Intellectual Capital Management Method for Selecting and Prioritizing Intangible-Related Aspects: A Case Study of Small Enterprise in Thailand
2022-01-01 AHP Analysis of Factors Affecting Thai Products' Sales by Internet Celebrity Recommendations on Short Video Platforms
2022-01-01 Comparison Study of Applying AHP in Two Methods: Chinese Students' Opinions of Importance Level of Thai Universities' Services
2015-01-01 Using the parallel output DEA cooperative model to evaluate Thai dried longan exporting supply Chain
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 การพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของอาเซียน

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ (ปี 2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 โครงการศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและห่วงโซ่คุณค่าการขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดประเทศจีนระหว่างการขนส่งผลไม้ด่านการค้าชายแดนกับด่านการค้าสากลตามเส้นทาง R12

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 A Study of the barriers in cross-border regulations in transportation of fresh fruit exports from Thailand to China via Nanning-Bangkok Economic Corridor (R9)

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การพัฒนารูปแบบโลจิสติกส์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การประเมินต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขงสู่ตลาดประเทศจีน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การวิเคราะห์โครงสร้างความพร้อมและแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของพื้นที่จังหวัดแนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกขตะวันตก หรือ EWEC

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 การรับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 การศึกษาเปรียบเทียบ "ความต้องการที่พึงประสงค์” ของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่กับสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952704 KM RESEARC PRINC
  952763 EXCELL KM MODEL
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954498 INFO RESEARCH METHOD
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959713 CROS-BORD E-COM
  959714 SMART LOGIS IN DIGI BUS
  959731 CROSS-BORDER E-COMMERCE
  959789 SELECTED TOPICS IN DTM
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหริภุญชัย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย