นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย

Miss Chachakorn Thawornkasamehathaichodchakorn.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:52 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am
2564 การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am