อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์

Thepparit Sinthamrongruk,Ph.D.thepparit.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computer Science & Informatics), University of the West of Scotland, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 An Empirical Study on Min-Max External Ties to Improve Decentralized Social Graph Ranking Performance

The 26th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS-2023)

2564 วิธีการมิวเตชั่นของ Twopart chromosome เพื่อการหาค่าที่ดีที่สุด

Skima 2020

2562 Production plan scheduling on electronic factory

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service

2560 STEM Learning Concept with Fuzzy Inference for Organic Rice Farming Knowledge Acquisition.

11th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA) 6-8 Dec. 2017.

2560 Healthcare Staff Routing Problem using Adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Route scheduling for HSSP using Adaptive Genetic algorithm with Constructive Scheduling technique

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2558 การพัฒนาเฟรมเวิร์กสำหรับการหาค่าที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรมอารีน่าและ Visual Basic for Applications

งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015

2558 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโลกเสมือนสมามิติย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่สำหรับการท่องเที่ยว

งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015

2558 Lanna Temple (virtual Reaility)

The 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH Asia)

2556 Instruction Media of Energy Class for Elementary School: Baibor Goes to School

2013 Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society

2556 An Experiment on Developing Media for Junior High School Kids: Biogas

The 63rd Annual Conference International Council for Educational Media (ICEM2013)

2556 Chiang Mai: back to the future

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

2556 A Performance Comparison between A* Pathfinding and Waypoint Navigator Algorithm on Android and iOS Operating System

2013 International Conference on Civil Engineering and Materials (ICCEM 2013)

2556 Development of Energy Instruction Media for Elementary School

ECTI- CARD 2013

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Smart Facilities Management using Digital Twin with 3D Web-Based Technology
2024-01-01 Homecare Staff Scheduling with Three-step Algorithm
2023-01-01 An Empirical Study on Min-Max External Ties to Improve Decentralized Social Graph Ranking Performance
2022-01-01 Knowledge Management in the Royal Thai Army: ISO30401: 2018 Knowledge Management Systems Perspective
2019-08-01 A three-step scheduling based on geographic information system for workforce-planning problem
2019-04-15 Production plan scheduling on electronic factory
2019-01-01 Homecare staff scheduling problem using a GA based approach with local search techniques
2018-02-16 STEM learning concept with fuzzy inference for organic rice farming knowledge acquisition
2018-01-01 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service
2017-05-01 Route scheduling for HSSP using adaptive genetic algorithm with constructive scheduling technique
2017-04-19 Healthcare Staff Routing Problem using adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme
2017-01-01 Survey on models and methodology for emergency relief and staff scheduling
2013-01-01 An experiment on developing media for junior high school kids: Biogas
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 การพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การพัฒนาไลบรารีสำหรับสร้างอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชั่นสำหรับการแสดงผลบราวเซอร์ด้วยเทคโนโลยี HTML5 กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง "โลกแห่งสวนสัตว์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การจัดลำดับด้วยระเบียบวิธีการเชิงวิวัฒนาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

  951124 COMP & PROGRAM FOR ANI & GAME1
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  958225 DIGITAL GAME PRODUCTION
  958332 MOBILE GAME DEVELOPMENT
  958333 MULTIPLAYER ONLINE GAME DEV
  958451 ELECTRONICS SPORTS 1
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958482 SELECT TOPIC IN GAME DEV 2
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการโรงเรียนหรรษาสวัสดีจ้าทุกคน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการจ้างพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Augmented reality : AR) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กระสุนพระอินทร์ - ปาล์ม - เฟิน และจุดประทับตามรอยเสด็จ

หัวหน้าโครงการวิจัย