ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

Asst.Prof.Achara Khamaksorn, Ph.D.achara.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Real Estate Management (REM) in the School of Building Environment), Oxford Brookes University, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Social Networks and Knowledge Transfer in Real Estate Business in Chiang Mai

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2567 Application of Knowledge Management in Oil and Gas Projects: A Systematic Literature Review

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2567 Social Recommendation Framework: A Case Study of Chinese Long-Stayers in Chiang Mai

2567 Current Status of Seismic Performance Research on Bamboo Construction and its Prospective Applications in Thailand

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2566 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University

2565 Thai Women Mobile Health Application: Investigation and Model

2565 BC-DIGIT: A Digital Game Application for Learning Building Construction Technology Course among Undergraduate Students

2565 Social Networks and Knowledge Transfer in International Construction Joint Venture Projects: A Case Study in Thailand

2565 Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach

2564 Data identification of determinants affecting the adoption of sustainable construction: The perspective of residential building developers

2564 Knowledge Flows Through Social Networks in New-born Intensive Care Units

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in Newborn Intensive Care Unit Teams

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Knowledge Creation: A Case Study of International Construction Joint Venture Projects in Thailand

2563 Effective factors in behavioral economies and organizational management—Based on the Knowledge Management Context

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 An Overview of Creativity in Multicultural Experiences (MCEs) approach

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 A Review of Applying Healthy Dietary Nutrition Knowledge in Tertiary Education Setting

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 กรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำการพัฒนายั่งยืน”

2562 การจัดการความรู้พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงของการก่อสร้างในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำการพัฒนายั่งยืน”

2557 Knowledge Management System for Research Unit: College of Arts, Media and Technology, Thailand

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2557 Knowledge Management and Taxonomy Creation of Construction Law and Building Control Acts in Thailand

ACEAIT 2014 - The Annual Conference on Engineering and Information Technology 2014

2556 AN ASSET MANAGEMENT STRATEGY AND FRAMEWORK FOR CHIANG MAI UNIVERSITY

The 9th Chiang Mai University Academic Days

2556 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process

2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2556 The Analytic Hierarchy Process – A Survey of “the Desirable Demand” of a Graduated Worker in Chiang Mai and Lamphun Province, THAILAND

The Fifth Asian Conference on Education (ACE 2013 )

2556 Knowledge Engineering Analysis for Developing Knowledge Management System: College of Arts, Media and Technology, Thailand

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

2556 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process (accepted for oral presentation)

The 2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2555 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2554 Taxonomy of Construction Law in Building Control Acts

ADS2011: the 2nd Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Application of Knowledge Management in Oil and Gas Projects: A Systematic Literature Review
2024-01-01 Social Networks and Knowledge Transfer in Real Estate Business in Chiang Mai
2024-01-01 Current Status of Seismic Performance Research on Bamboo Construction and its Prospective Applications in Thailand
2024-01-01 Social Recommendation Framework: A Case Study of Chinese Long-Stayers in Chiang Mai
2023-10-05 QLASSIC adoption amongst Sabah construction industry players and stakeholders
2023-01-01 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University
2023-01-01 Factors That Affect Knowledge Transfer and Collaborative Innovation in Construction Projects: A Systematic Literature Review
2023-01-01 Blockchain Applications in Higher Education: A Systematic Literature Review
2022-12-01 Mobile health application for Thai women: investigation and model
2022-01-01 Social Networks and Knowledge Transfer in International Construction Joint Venture Projects: A Case Study in Thailand
2022-01-01 A Social Recommendation Framework for Chinese Long-stayers in Chiang Mai
2022-01-01 Knowledge Management in the Royal Thai Army: ISO30401: 2018 Knowledge Management Systems Perspective
2022-01-01 Knowledge Transfer within the Highland Research and Development Institute (Public Organization): A Social Network Perspective
2022-01-01 Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach
2021-12-01 Data identification of determinants affecting the adoption of sustainable construction: The perspective of residential building developers
2021-03-03 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in New-born Intensive Care Unit Teams
2021-03-03 Knowledge Flows through Social Networks in New-born Intensive Care Units
2020-03-01 An Overview of Creativity in Multicultural Experiences (MCEs) approach
2020-03-01 Effective Factors in Behavioral Economies and Organizational Management-based on the Knowledge Management Context
2020-03-01 A Review of Applying Healthy Dietary Nutrition Knowledge in Tertiary Education Setting
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมความร่วมมือและความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างในลักษณะกิจกรรมร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย: มุมมองของเครือข่ายสังคม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 รูปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การศึกษาเปรียบเทียบ "ความต้องการที่พึงประสงค์” ของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่กับสาขาที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ผู้ร่วมวิจัย

  952703 INFO TECH IN KM
  952715 INNOVATION PROJECT MANAGEMENT
  952721 KM AND INNO FOUN
  952724 KM FOR PROJECT MANAGEMENT
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  952894 KM AND INNO MGMT SEMI 3
  952899 DISSERTATION
  959795 PRE-RESEARCH
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO 30401 : 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401 : 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการวิจัย