นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ

Miss Apiradee Rochanapraditapiradee.r@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:52 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am
The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am