นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ

Miss Apiradee Rochanapraditapiradee.r@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2560 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm