ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

Asst.Prof.Chalermpon Kongjit, Ph.D.chalermpon.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535

เทียบเท่าปริญญาโท
MiNi MBA (-), มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 2541

ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
Master of Arts (Modern Culture and Public Policies), University of Tsukuba, 2548

ปริญญาเอก
Dissertation Ph.D. (Modern Culture and Public Policies), University of Tsukuba, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2565 Thai Women Mobile Health Application: Investigation and Model

2565 Transformer production improvement by lean and MTM-2 tecnique

2565 Improving the pronunciation of English learners through new learning process

2565 Smart Tourism Business Development by Information Technology

2564 Analysis and Design of Prototype Application of Caregivers’ Supportive System Phase 1 Alzheimer’s Based on a Design Thinking Process

2564 Knowledge Translation Framework for Translating the Name of Thai Dishes from Thai into the Chinese Language

2563 Learning of Root Cause Failure Analysis Through Long-term Visa Application for Chinese in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 An Analysis of Thai Students’ Negative Proficiency in Chinese Characters Learning

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 An Exploratory Analysis of Required Soft Skills Towards Chinese Workplace Today

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Exploring the Design of Han Clothing

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 แผนที่ชุมชนชาติพันธ์ไทในล้านนา:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

2562 Using web mining toextractknoledge and behavior of Chinese online user towards Thai art museum.

International Conference on Management and Information Technology

2562 Law and Regulation-based Knowledge for Chinese Investors to Invest a Thai Souvenir shop in Thailand

International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM)

2562 COP for Improving Nurse care Service in Chiang Mai Medical Resort

International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM)

2562 Tour route design for Chinese fits by green bus from Chiang Mai to Chiang Rai

International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM)

2562 Develop of job Analysis Model in Health Care Department of Vivo bene Health Resort

The International Society for Engineers and Researchers (ISER) 183rd International Conference

2562 Concrete Strategic Planning in Service Quality for Resort Hotel—Vivo Bene Village Attracting Chinese Customers

2561 The Wisdom Digital Archive : Local Healing Process by Lan Na Traditional Healer

2561 Designing a Compilation Process for Handbook of Chinese for Specific Purposes: A Case of Trade Exhibition Chinese for Thai Entrepreneurs

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2561 "Developing a Competency-based System to Enhance Knowledge Management Program "

2018 9th International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST)

2561 Quick Start of Learning Process for New Employee

Asia Pacific Business & Economics Research Society Okinawa 2018 Conference

2558 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้างตัวแบบความรู้ โภชนาการโคนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 การสังเคราะห์ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง ด้วย SECI Model

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2556 Using Knowledge Management to Enhance and Develop Educational Service Staff Proficiency in University Business (ISSN L 2186 6090)

2013 International Winter Conference on Business and Economics Research

2555 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2555 Learning Strengthening System of Urban Community

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 A Study on the Cultural Factors That Influence Chinese Consumers to Purchase Thai Products Through Cross-Border E-Commerce Platforms
2024-01-01 Bridging Gaps in Elementary English Classroom Management: A Gamification Perspective
2024-01-01 Optimizing Cultural Promotion Strategies in Video Gaming Through the Application of the Kano Model
2024-01-01 Chinese Language Learning Framework for Thai Vocational Students using PKM and PLE
2024-01-01 Factors exploration Towards Product Selection of Chinese Consumer on the Online Platform
2023-01-01 Research Service Issues of Chiang Mai Chinese Restaurants to Chinese Tourists Based on Text Analysis and Sentiment Analysis
2023-01-01 Gap Analysis of Chinese Teacher's Constraints in Online Classroom Management
2022-12-01 Mobile health application for Thai women: investigation and model
2022-06-01 TRANSFORMER PRODUCTION IMPROVEMENT BY LEAN AND MTM-2 TECHNIQUE
2022-06-01 Improving the pronunciation of English learners through new learning process
2022-04-28 Trends in Agricultural Industry Integration: A Systematic Literature Review bibliometric analysis
2022-01-01 Knowledge Transfer within the Highland Research and Development Institute (Public Organization): A Social Network Perspective
2022-01-01 The Guidelines for Evaluating the Production of Agricultural Innovation Research and Transfer to Industry of Maejo University
2022-01-01 Gap Analysis of Chinese Students' Low Proficiency in Learning Spoken English for Better Learning Outcome
2021-01-01 Analysis and Design of Prototype Application of Caregivers’ Supportive System Phase 1 Alzheimer’s Based on a Design Thinking Process
2020-03-01 An Analysis of Thai Students' Negative Proficiency in Chinese Characters Learning
2020-03-01 Learning of Root Cause Failure Analysis Through Long-Term Visa Application for Chinese in Thailand
2020-03-01 An Exploratory Analysis of Required Soft Skills Towards Chinese Workplace Today
2020-03-01 Exploring the Design of Han Clothing
2019-01-22 Designing a Compilation Process for Handbook of Chinese for Specific Purposes: A Case of Trade Exhibition Chinese for Thai Entrepreneurs
2018-10-31 Developing a Competency-based System to Enhance Knowledge Management Program
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2566 ฟื้นงานหัตถศิลป์ประกอบสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านแจ่ม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 ห้องเรียนภาคสนามเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรตำบลโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-TRP)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ยกระดับการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีทางวัฒนธรรม

ผู้ร่วมวิจัย

2562 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปีงบประมาณ 2562

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 จัดจ้างประเมินผลโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 การกำหนดรูปแบบสมรรถนะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2561 โครงการ strong พอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ด้วยกระบวนการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(start up) ปี 2561

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การวิเคราะห์รูปแบบการรับเข้าที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 - 2554

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952702 KNOWLEDGE MGNT IMPLEM
  952791 SEMINAR IN KM AND INNO 1
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO 2
  952797 MASTER'S THESIS
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการสื่อเปลี่ยนโลก ฟื้นงานหัตถศิลป์ผ่านสื่อสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการ Digital Entrepreneurship for Ethnic Communities in Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage

หัวหน้าโครงการวิจัย