ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์

Asst.Prof.Manissaward Jintapitak, Ph.D.manissaward.j@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (การออกแบบตกแต่งภายใน), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2538

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Nourishing the Spirit of Lanna: Stream Management and Cultural Heritage Revival through Cultural Capital, Knowledge, and Social Theory Integration

The 9th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2024)

2567 Cultural Representation in Digital Art: Mascot Designs Expressing the Diversity of Tai Ethnic Cultures.

The 9th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2024)

2567 Digital Threads of Heritage: Integrating Lanna Ethnic Identity into Character Design

The 9th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2024)

2566 Improving the Customer Acquisition Ability for a Plastic Surgery Hospital by Multi Business Model Analysis.

The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)

2566 Equivalent of Character Design for Design Thinking in Personal Character Design Process.

The 8th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2023)

2565 Project-Based Learning (PjBL) to Enhance student’s Competencies via “Stay Safe and Stay Healthy” Project”.

The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022)

2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots for Brand Identity

2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2020)

2562 The Purposed Combinational Learning Framework for An Effective and Creative Multi-Business Model and Innovation

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2562 Blockchain Ecosystem fo Thai Insect Industry: A Smart Contract Conceptual Framework

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2562 Designing a questionnaire for English teachers, morejoy education, Chongqing, China to figure out teachers’ need of training

2562 Designing a Questionnaire for English Teachers, Morejoy Education, Chongqing, China to Figure out Teachers’ Need of Training

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Development of Character Design Frameworks using Game Engine: Unreal Engine

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2561 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China

TIMES-iCON2018

2561 GROUP DYNAMIC: THE POWER OF SHARING AND REFLECTING TO CREATE CREATIVE AND FRIENDLY LEARNING ATMOSPHERE FOR ACTIVE LEARNING CLASSROOM

International Conference on Teaching and Learning 2018 (ICOTAL2018

2561 Active Learning for Higher Education with LEGO? SERIOUS PLAY?

International Symposium on Social Sciences, Arts and Humanities (SYSSARM'2018)

2561 Use of Animation Characters to Motivate Students in a Higher Education Class

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 Gingerbread and Teak House Heritage Studies: Phrae, Northern Thailand

2560 The Story of Ginger Bread Heritage House: Phrae, Northern Thailand

2560 Learning Environment Management for Total Language Immersion in the Classroom: A Case Study of Thai Education Development

2560 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2559 The Story of Ginger Bread Heritage House: Phrae, Northern Thailand

2016 Advanced Research on Business, Management and Humanities (ARBUHUM2016)

2559 Gingerbread and Teak House Heritage Studies : Phrae, Northern Thailand

2016 International Conference on Education (ICOED)

2559 Constructionism for Language Immersion : A Case Study of Thai Education Development

2016 International Conference on Education (ICOED)

2556 The disappearance of Traditional Lanna Children’s Games

ICOMOS THAILAND International Conference 2013

2556 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 จากการละเล่นพื้นบ้านของเด็กสู่การเรียนรู้เชิงหรรษา

ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

2556 ภูมิปัญญาล้านนากับการจัดสรรที่ว่างทางสถาปัตยกรรม

ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Digital Threads of Heritage: Integrating Lanna Ethnic Identity into Character Design
2024-01-01 Nourishing the Spirit of Lanna:Stream Management and Cultural Heritage Revival through Cultural Capital, Knowledge, and Social Theory Integration
2024-01-01 Cultural Representation in Digital Art: Mascot Designs Expressing the Diversity of Tai Ethnic Cultures
2023-01-01 Equivalent of Character Design for Design Thinking in Personal Character Design Process
2022-01-01 Project-Based Learning (PjBL) to Enhance student's Competencies via 'Stay Safe and Stay Healthy' Project
2022-01-01 Improving the Customer Acquisition Ability for a Plastic Surgery Hospital by Multi Business Model Analysis
2020-12-01 The designing of institute's educational mascots for brand identity
2020-03-01 Creation of Storytelling and Background of Institute's Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
2020-03-01 The Designing of Institute's Educational Mascots
2019-11-01 Blockchain Eco-System for Thai Insect Industry: A Smart Contract Conceptual Framework
2019-11-01 The Purposed Combinational Learning Framework for An Effective and Creative Multi-Business Model and Innovation
2019-04-15 Designing a questionnaire for english teachers, morejoy education, Chongqing, China to figure out teachers' need of training
2019-04-15 Development of character design frameworks using game engine: Unreal engine
2019-01-22 Develop a Communities of Practice Supported Training Process for English Teachers, Morejoy Education Training Center, Chongqing, China
2018-06-08 Use of animation characters to motivate students in a higher education class
2018-02-16 An organization learning with LEGO® SERIOUS PLAY®
2017-02-01 Constructionism for language immersion: A case study of Thai education development
2017-02-01 Gingerbread and teak house heritage studies: Phrae, Northern Thailand
2017-01-01 Learning environment management for total language immersion in the classroom: A case study of thai education development
2017-01-01 The story of ginger bread heritage house: Phrae, Northern Thailand
2016-08-01 The use of constructionism to improve english understanding and speaking skills of rural students in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การพัฒนาเส้นทางเดินชมเมือง (Freedom Trail) ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ผ่านเทคโนโลยี AR ผ่านมุมมอง 360 องศา สำหรับรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวกายภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2565 การศึกษาสัดส่วนการลงทุนและการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรธุรกิจต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาร่วมในเชิงพาณิชย์ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : กรณีศึ

ที่ปรึกษาโครงการ

2565 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อความต้องการของตลาด

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2557 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  951215 STORYBOARDING
  951352 TOY & SOUVENIR PRODUCT DESIGN
  951354 MASCOT DESIGN
  951366 DIGITAL MOVIE FOR EDUTAINMENT
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 โครงการ Innovation Creative & Design Thinking mini workshop with LEGO SERIOUS PLAY

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์และสร้างชุดความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อต้านภัยโรคมะเร็ง

หัวหน้าโครงการวิจัย