อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท

Arinya Pongwat, D.HTMarinya.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
Master of Science (Tourism MGMT), San Jose State University, 2554

ปริญญาเอก
Doctor of Hotel and Tourism Management (Hotel and Tourism Management), The Hong Kong Polytechnic University, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2564 Text Mining and Factor Analysis of Service Quality of Spa Business in Pattaya, Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 The limits of Thai hospitality – perceived impact of tourism development on residents’ well-being in Chiang Mai

2563 Exploring Travel Social Media: A Case of Cannabis Museum Servicescape

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Investigating Voice of Customer of M-learning Application Quality

The 18st European Conference on e-learning (ECEL19)

2562 Asianness in Hospitality: The Case of Luxury Hotels in Bangkok, Thailand

2559 Knowledge Structure Using Knowledge Engineering and Knowledge Management System Development For Senior Tourism Entrprenuers in Northern Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 Does the attraction attributes promoted in online advertisement match the preference of visitors?: A case study of Doi Inthanon national park, Thailand

14th APacCHRIE Conference 2016

2558 Structuring Knowledge Model on 4 P’s Marketing Mix Concept of Chinese Tourism Management for Entrepreneurs Using Knowledge Engineering

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 EMPLOYING PATRIOTISM AND NATIONALISM IN DESTINATION CRISIS COMMUNICATION STRATEGY FOR THE PANDEMIC
2023-01-01 A Review of Tourism Industry Post-COVID-19
2022-01-01 Post-pandemic crisis communication strategy for the domestic market of Thai urban beach city
2022-01-01 Using Latent Dirichlet Allocation to investigate guest experience in Airbnb accommodation during COVID-19 pandemic in the United Kingdom
2022-01-01 An Analysis of Intangible Cultural Heritage Key Performance Indicators by Integrative Methods
2021-03-03 Text Mining and Factor Analysis of Service Quality of Spa Business in Pattaya, Thailand
2020-03-01 Exploring Travel Social Media: A Case of Cannabis Museum Servicescape
2020-01-01 The limits of Thai hospitality – perceived impact of tourism development on residents’ well-being in Chiang Mai
2019-01-01 Investigating the voice of customers for m-learning application quality
2018-02-16 An investigation of tourism information on destination management organization websites as the pull factor: A case study of health and wellness tourism information
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การสำรวจศักยภาพและพัฒนาแนวทางการจัดการโรงแรมอัจฉริยะ โดยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

ผู้ร่วมวิจัย

2562 M-learning Application Attribute Evaluation and the Voice of Customer

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 Exploring Visitation Motivation in Travel Social Media for Customer Knowledge Management: A Case of Cannabis Museum

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การศึกษาปัจจัยคุณภาพในการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างต้นแบบการคำนวณความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรมพิเศษ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การจัดลำดับความสำคัญทุนทางปัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การจัดลำดับทักษะและความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลต่อการเข้าทำงาน ในบริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น กรณีศึกษาโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แล

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การสร้างตัวแบบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาแผนการเรียนรู้ร่วมการทำงาน: รูปแบบสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954140 IT LITERACY
  954389 JOB TRAINING
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954433 SERV & OPRT IN E-TOUR
  954472 BUSINESS DATA VISUALIZATION
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955102 DIGITAL LITERACY
  959712 DATA-DRIVEN ENTERPRISE
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  961721 DATA VISUALIZATION
  961740 DATA DRIVEN CUS RELAT MANAGE
  961792 SELECT TOPIC IN APP DATA SCI 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm