อาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ

Mr.Noppon Wongtanoppon.w@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-04-01 Developing a Virtual World for an Open-House Event: A Metaverse Approach
2023-01-01 Data Pipeline of Efficient Stream Data Ingestion for Game Analytics
2021-03-01 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students
2021-01-01 End-to-End Data Pipeline in Games for Real-Time Data Analytics
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2018-06-08 Approach augmented reality real-time rendering for understanding light and shade in art education
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2016-01-01 Designing a sign language intelligent game-based learning framework with kinect
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2561 โครงการศึกษาวิจัยการทอซิ่นตีนจกลายโบราณ ด้วยวิธีหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการจากอำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการวิจัยและออกแบบจุลสารและการ์ดเกมรวบรวมลายผ้าทอจากซิ่นตีนจกโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้ร่วมวิจัย

2558 โครงการพัฒนาเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

ผู้ร่วมวิจัย

  958332 MOBILE GAME DEVELOPMENT
  958333 MULTIPLAYER ONLINE GAME DEV
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm