นาย นพพล วงศ์ต๊ะ

Mr.Noppon Wongtanoppon.w@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2561 Investing of Game Preference in Thai University Student

International Conference on Game and Entertainment Technologies 2018

2561 INVESTIGATION OF GAME PREFERENCE IN THAI UNIVERSITY STUDENT

Game and Entertainment Technologies 2018

2561 Approach Augmented Reality Real-time Rendering for Understanding Light and Shade in Art Education

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2559 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2559 Designing a Sign Language Intelligent Game?Based Learning Framework with Kinect

11th International Conference on e- Learning

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-03-01 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students
2021-01-01 End-to-End Data Pipeline in Games for Real-Time Data Analytics
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2018-06-08 Approach augmented reality real-time rendering for understanding light and shade in art education
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2016-01-01 Designing a sign language intelligent game-based learning framework with kinect
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2562 การพัฒนาระบบเกมการวิ่งเทรลบนโลกเสมือนจริงสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการศึกษาวิจัยการทอซิ่นตีนจกลายโบราณ ด้วยวิธีหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการจากอำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการวิจัยและออกแบบจุลสารและการ์ดเกมรวบรวมลายผ้าทอจากซิ่นตีนจกโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้ร่วมวิจัย

2558 โครงการพัฒนาเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am