นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย

Mrs.Siripat Tha-aisiripat.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 การกำหนดรูปแบบสมรรถนะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ความพึงพอใจในการบริการของงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm