นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย

Mrs.Siripat Tha-aisiripat.t@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am