นางศรินทร์ญา บุญทารักษ์

Mrs.Sarinya Boontaruksarinya.b@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm