ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา

Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.jirawit.y@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์), จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Hybrid Model of Knowledge Creation Using Agility and SECI Models to Motivate Active Learning of Academic Libralians

International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2567 Analysis and Modelling Information and Bodu of Knowledge based on the Principle of Social Return on Investment Using Knowledge Engineering

International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2566 A text analysis-based customer reviews in self-driving tourism: the case of Daocheng Yading

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2566 Ontology Creation based on Digital Transformation for Supply Chain Resilience

The 8th Internation Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electronocs, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2565 Ontology Development Based on Quality Service of Coffee Shop Management at Kunming, China

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electrics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2565 Knowledge Management for Thai SMEs Exporting Thai Local Products from Thailand to China during COVID-19

RSF Conference Series: Business, Management, and Social Sciences

2564 Antecedents of eCRM Success for Hotel Industry

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 การศึกษาสถิติการได้งานทำในสถานประกอบการ ที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล”

2563 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Effective Ontologies Based on The STEM Learning Concept Organic Rice Knowledge Using Knowledge Engineering

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2562 Creativity Knowledge of Jewelry Design Measurement using Bloom’s Taxonomy: Psychomotor Domain

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Knowledge Model Based on Destination Management System Framework For Chinese Gay Tourist in Bangkok by Using Knowledge Engineering

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Customer Satisfaction Analysis Using Word Cloud with Online Hotel Review: A comparison between Thailand and Myanmar

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2561 Customer Satisfaction Analysisi Using Word Cloud with Online Hotel Review: A comparison between Thailand and Myanmar

2561 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service

2560 STEM Learning Concept with Fuzzy Inference for Organic Rice Farming Knowledge Acquisition.

11th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA) 6-8 Dec. 2017.

2559 Cooperative learning of high school students effecting awareness of smog prevention in upper north region of Thailand. Journal of East Asian Studies Center, 16(2): 197- 213.

2559 SYSTEMS THINKING BASED ON 5A’S MODEL USING KNOWLEDGE ENGINEERING FOR SENIOR TOURISM ENTREPRENEURS IN CHIANG MAI, THAILAND

International Conferences on Tourism (ICOT)

2559 Measurement of Learning Process by Semantic Annotation Technique on Bloom's Taxonomy Vocabulary

2559 Knowledge Structure Using Knowledge Engineering and Knowledge Management System Development For Senior Tourism Entrprenuers in Northern Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การสร้างชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Structuring Knowledge Model on 4 P’s Marketing Mix Concept of Chinese Tourism Management for Entrepreneurs Using Knowledge Engineering

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2558 Effective Tutorial Ontology Modeling on Organic Rice Farming for Non-Science & Technology Educated Farmers Using Knowledge Engineering

2558 Ontological commitment model for quality improvement research in community health domain

2556 Sustainable Framework of Agriculture Knowledge Transfer from Researchers to Local Community in Thailan

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2555 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

2555 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2554 Using Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Creating Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Hybrid Model of Knowledge Creation Using Agility and SECI Models to Motivate Active Learning of Academic Librarians
2024-01-01 Analyzing and Modelling Information and Body of Knowledge based on the Principle of Social Return on Investment Using Knowledge Engineering
2023-01-01 Ontology Creation based on Digital Transformation for Supply Chain Resilience
2023-01-01 A Text Analysis-based Customer Reviews in Self-driving Tourism: The Case of Daocheng Yading
2022-01-01 Ontology Development Based on Quality Service of Coffee Shop Management at Kunming, China
2021-03-03 Antecedents of eCRM Success for Hotel Industry
2020-03-01 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation
2019-11-01 Effective Ontologies Based on the STEM Learning Concept of Organic Rice Knowledge Using Knowledge Engineering
2019-04-15 Knowledge model based on destination management system framework for Chinese gay tourist in Bangkok by using knowledge engineering
2019-04-15 Creativity knowledge of jewelry design measurement using bloom's taxonomy:psychomotor domain
2018-02-16 STEM learning concept with fuzzy inference for organic rice farming knowledge acquisition
2018-01-01 Heuristic and fuzzy scheduling synergy with knowledge acquisition of resource selection system development for home healthcare service
2004-09-17 Thermodynamic study on the gas chromatographic separation of the enantiomers of aromatic alcohols using heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-tert- butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin as a stationary phase
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การศึกษาภาวการณ์มีงานทำเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ร่วม การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 1)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 The antecedences of eCRM success: A case study of hotel industry in Mandalay, Myanmar and Chiang Mai, Thailand

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

  919701 TECH AND DIGI INNO IN EDU
  952711 KNOWLEDGE ENGINEERING
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952821 KNOWLEDGE ENG FOR INNO
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  952894 KM AND INNO MGMT SEMI 3
  954101 INTRO TO MMIT
  954140 IT LITERACY
  954365 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
  954389 JOB TRAINING
  954462 KNOWLEGDE ENG AND IT APP
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955104 INTRO TO DIGITAL BUSINESS
  955107 LIFE & LEARN SKILL IN DIGI SOC
  955108 DSKA FOR SE DEA
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959775 DIGITAL SOLUTION
  959777 IOT IN DIGI BUS
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การบริการสำหรับไร่กาแฟเกษตรดอยหลวง

หัวหน้าโครงการวิจัย