ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.pitipong.y@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

ปริญญาโท
Master of International Management (International Marketing), University of Maryland, 2541

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2564 Human capital in a training programme

2564 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students

2563 Application Virtual World for Cultural Tourism

2562 Change Management Model to Improve Antibiotic Prescribing in a Small Chinese Hospital

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Knowledge and Digital Society 2018

2560 Gaps in electronic Trial Master File (eTMF) implementation: A study in the organization case

2560 Identifying intellectual capital in independent pharmacies: Qualitative research in Chiang Mai, Thailand

International Conference on Public Health 2017

2560 Healthcare Staff Routing Problem using Adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2560 การจัดการความรู้การตรวจสอบสิทธิ์กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

2560 การพัฒนาทุนทางปัญญาโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

2560 Study of Cross Cultural Conflicts: A Case study between Chinese Sojourners and Chiang Mai Immigratio

6th International Graduate Research Conference 2017 (GRC2017)

2559 Mediation Game When the Conflict Can Be Fun to Learn—A Legal Skill Learning Tool: The Integration of Knowledge Management, Learning Theory and Serious Game Concept

2559 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction

2559 Measurement of Learning Process by Semantic Annotation Technique on Bloom's Taxonomy Vocabulary

2558 Knowledge Map on Alcohol Drinking Behavior Modification in Rural Community, Thailand

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2558 Knowledge Audit for Senior Tourism Standards in Northern Thailand

2558 Local Integration Ontological Model of Creative Class Migrants for Creative Cities

2558 Task process reference model on elderly's lifestyle for cluttered homes of the elderly in Northern Thailand

2558 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives

2558 Effective Tutorial Ontology Modeling on Organic Rice Farming for Non-Science & Technology Educated Farmers Using Knowledge Engineering

2558 Active learning in high school students' leisure time

2558 Management strategies to improve research performance in higher education: An ice-breaking model for the humanities and social sciences

2558 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand

2558 A Novel Two-Dimension’ Customer Knowledge Analysis Model

2558 Household reverse logistics analysis using the SCOR model to improve home safety of the elderly in the municipality

2557 Knowledge Management System for Research Unit: College of Arts, Media and Technology, Thailand

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2557 Smart Classroom as the innovative learning environment to promote lifelong learning education

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2557 Environment for Higher Education to the Sustainable Education in Chiang Mai, Thailand

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

2557 Analysis of intellectual capital disclosure in cross-cultural e-tourism enterprises

2556 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework

2556 A Novel Customer Knowledge Management analysis Model: with a case study in hospitality

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Sustainable Framework of Agriculture Knowledge Transfer from Researchers to Local Community in Thailan

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 KSM of the Integrated GRC for Public Affiliated University in Thailand

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Passive Teenagers or Passive Museums

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A framework of intellectual capital measurement for cross-cultural E-tourism enterprise

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Knowledge Map for Senior Tourist Destinations in Thailand

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Mental Model Development in English Learning for Early Childhood Through Smart Classroom

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Aging Community Supply Chain by using SCOR Model in the Suburbs of Chiang Mai

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Improving intellectual capital model using analytic network process

2556 Knowledge Engineering Analysis for Developing Knowledge Management System: College of Arts, Media and Technology, Thailand

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

2556 The integrated management model of governance, risk and compliance for faculty of affiliated public universities in Thailand

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับอุดมศึกษา

2556 Framework Managing School Safety in Thailand : Assessing the Implications and Potential of a Lean Thinking

2555 Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical community for Office of National Research Council of Thailand

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2555 Knowledge Management of International Senior Tourism Behavior in Thailand

2555 Interveiwing Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering skills; Factual Investigation Skill

2555 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

2555 A Lean Thinking Approach to Managing Safety in Schools

ICEMT 2012

2555 Improving Child Safety in School: Implementing a Safety Suggestion System Based on the Principles of Lean Management

International Conference: Innovation research in a change and challenging world

2555 Solving Community Alcohol Misuse: Investing Maternal Instinct among Village Health Workers

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

2555 A New Knowledge Management Framework For an Environmentally Sustainable University in Thailand

The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2555 Interviewing Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering skills; Factual Investigation Skill

The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2555 Knowledge Management of International Senior Tourism Behavior in Thailand

The 6th International conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA)

2554 Taxonomy of Construction Law in Building Control Acts

ADS2011: the 2nd Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium

2554 Using KMS to Develop GRC in Affiliated Public Universities of Thailand: A Case Study at the College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

the 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Using Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 GRC: An Intellectual Capital Model for the Faculty of Affiliated Universities in Thailand

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Systems Archetypes and Learning Templates for Enhancing Environmental Security

Bangkok, Thailand

2554 Raising the Research Profile of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Components of Knowledge Management in Designing a Health Volunteer Network for an Alcohol Drinking Behavior Modification Learning System

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Knowledge Management in e-Tourism Curriculum Design: A Knowledge Supply Chain

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Learning in the Context of Inappropriate Internet use Among Students of a Provincial High School in Northern Thailand

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 An Activity Based Costing System for Research Competency Enhancement: A Case Study of Knowledge Workers in Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai

8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2554 Using KMS to Develop GRC in Affiliated Public Universities of Thailand: A case Study at the College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2554 Creating Ontologies for Knowledge Management: The Chaipattana Aerator Project

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2554 Systems archetypes for enhancing environmental security and improving quality of life in Nan province, northern Thailand

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

2553 Using Risk Assessment Technique to Consolidate Indicators in IC Process: Case Study of Suanboonyopatham School

Hongkong

2553 Using Risk Assessment Technique to Consolidate Indicators in IC Process: Case Study of Suanboonyopatham School

7th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM 2010)

2552 Applying Intellectual Capital Process Model for Creating a Defensive Protection System to Local Traditional Knowledge: the Case of Mea-hiya Community

2552 Applying an Intellectual Capital Process Model for Creating a Defensive Protection System to Local Traditional Knowledge: The Case of Mea-hiya Community

European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2009)

2552 Applying Intellectual Capital System for Managing Local Community Traditional Knowledge

International Conference on Heritage in Asia: Converging Forces and Conflicting Values

2551 The Research and Study Project of the Nation Artists’ work Distribution Via Information Technology

4th Chiang Mai University Conference on Research Path: Innovation for Life

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Influencing Factors of Blended Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review
2022-07-01 Competencies in an electronic trial master file used in clinical trials
2021-03-01 Design and application of a legal game to promote factual investigation knowledge for undergraduate law students
2021-01-01 Human capital in a training programme
2020-03-01 Welcome Message from General Chair of ECTI DAMT and NCON 2020
2019-04-15 Change management model to improve antibiotic prescribing in a small Chinese hospital
2018-06-08 Welcome Message from General Chair of ECTI-NCON 2018
2018-06-08 Welcome Message from General Chair of ICDAMT 2018
2017-12-01 Exploring the competency gap of it students in Thailand: The employers’ view of an effective workforce
2017-04-19 Healthcare Staff Routing Problem using adaptive Genetic Algorithms with Adaptive Local Search and Immigrant Scheme
2016-01-01 Impacts of e-learning on high school students: The role of conventional interaction
2015-12-01 Knowledge audit for senior tourism standards in Northern Thailand
2015-01-01 A novel two-dimension’ customer knowledge analysis model
2015-01-01 Task process reference model on elderly's lifestyle for cluttered homes of the elderly in Northern Thailand
2015-01-01 Active learning in high school students' leisure time
2015-01-01 Household reverse logistics analysis using the SCOR model to improve home safety of the elderly in the municipality
2015-01-01 Management strategies to improve research performance in higher education: An ice-breaking model for the humanities and social sciences
2015-01-01 Maternal instinct semantic factors model innovation: Alcohol drinking behaviour modification learning in health volunteer housewives
2015-01-01 A framework for improving school safety management: Applying lean thinking to a case study in Thailand
2014-01-01 A novel customer knowledge management analysis model: With a case study in hospitality
2014-01-01 The ASEAN Economic Community 2015: A case study of challenges in Thai higher education
2014-01-01 Sustainability and productivity indicators with sensitivity truth table for unskilled thai labour reverse migration
2014-01-01 Learning innovative maternal instinct: Activity designing semantic factors of alcohol modification in rural communities of Thailand
2014-01-01 Analysis of intellectual capital disclosure in cross-cultural E-tourism enterprises
2013-06-01 Improving intellectual capital model using analytic network process
2013-04-15 Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย: แนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเบญจภาคีและการร่วมสร้างสรรค์คุณค่า

ผู้ร่วมวิจัย

2561 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานสถาบันการศึกษาโดยใช้เทคนิคบาลานซ์ สกอร์การ์ด และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 การสร้างระบบรวบรวมและกระจายข้อมูล ข่าวสารสำหรับบุคคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การสร้างวิทยาลัยฯ อุดมความคิด

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ที่ปรึกษาโครงการ

2550 การศึกษาการพัฒนานโยบายและกลไก การรักษา ส่งเสริม สืบสาน และปกป้อง มรดกทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  950733 INTEL PROP MGMT
  952701 FUND ASPECTS IN KM
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952801 KM AND INNO IN BUSINESS
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952899 DISSERTATION
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm