ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

Asst.Prof.Acrapol Nimmolrat , Ph.D.acrapol.n@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (Finace & Economic), University of missurri, 2538

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Chinese Language Learning Framework for Thai Vocational Students using PKM and PLE
2023-01-01 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University
2023-01-01 Chinese Parents' Decision-Making Factors to Send Their Children to Study in Thailand's International Schools
2022-12-01 Mobile health application for Thai women: investigation and model
2022-01-01 Knowledge Transfer within the Highland Research and Development Institute (Public Organization): A Social Network Perspective
2022-01-01 A knowledge model for university food delivert service
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-12-01 Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams
2021-03-03 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in New-born Intensive Care Unit Teams
2021-03-03 Knowledge Flows through Social Networks in New-born Intensive Care Units
2021-01-01 Thai Pregnant Mobile Application: Review and Development Report
2020-03-01 Knowledge Sharing in Cross-Cultural Postgraduates : the Case Study of a Chinese and Thai Graduate Team
2020-03-01 Effective Factors in Behavioral Economies and Organizational Management-based on the Knowledge Management Context
2019-04-15 The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community
2011-12-28 Enhancing expert contribution in university business incubation: Case study of college of arts, media and technology new product development project
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2563 รูปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  952700 KM IN ORGAN
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2566 โครงการพัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำผ่านแอปพลิชัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการศึกษาพัฒนาการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้บนพื้นที่สู ปีงบประมาณ 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera (Quick Win) กิจกรรมการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพเมกะอีเวนท์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย