อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

Acrapol Nimmolrat , Ph.D.acrapol.n@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (Finace & Economic), University of missurri, 2538

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2547

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 Knowledge Flows Through Social Networks in New-born Intensive Care Units

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in Newborn Intensive Care Unit Teams

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Knowledge Sharing in Cross-cultural Postgraduates:The Case Study of a Chinese and Thai Graduate team

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Effective factors in behavioral economies and organizational management—Based on the Knowledge Management Context

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Customer car rental knowledge learningfrom global company based on online comments of content analysis

International Conference on Management and Information Technology

2562 The 4c’s Factors in Promoting Thao Local Cosmetic Products Via Chinese Internet Celebrity

The International Society for Engineers and Researchers (ISER) 183rd International Conference

2562 "The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community"

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Adventure Tourism Attraction Product and Service Development for The Chinese FIT

International Conference on Organization Design and Models (ICODM-18)

2561 Text Analysis of Chinese Tourist Negative Comments on Thai Restruant in Chiang Mai Provience

25th Tri-University International Joint Seminar and Sympisium

2559 Development Cultural Capital on Creative Economy in Thailand’s Sustainable Tourisms

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้างตัวแบบความรู้ โภชนาการโคนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2556 AN ASSET MANAGEMENT STRATEGY AND FRAMEWORK FOR CHIANG MAI UNIVERSITY

The 9th Chiang Mai University Academic Days

2556 Activity Based Costing Taxonomy for Student Waste Costing in Affiliated Universities in Thailand : Case of College of Arts, Media and Technology

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 KSM of the Integrated GRC for Public Affiliated University in Thailand

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process

2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2556 Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University by using Analytic Hierarchy Process (accepted for oral presentation)

The 2013 International Conference on Education and Social Sciences (ICEASS)

2556 Using Knowledge Management to Enhance and Develop Educational Service Staff Proficiency in University Business (ISSN L 2186 6090)

2013 International Winter Conference on Business and Economics Research

2555 An Asset Management Strategy and Framework for Chiang Mai University

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

2554 Enhancing expert contribution in university business incubation: case study of College of Arts, Media and Technology New Product Development Project

5th IEEE International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2011)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-12-01 Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams
2021-03-03 Knowledge Transfer Mechanisms and Social Networks in New-born Intensive Care Unit Teams
2021-03-03 Knowledge Flows through Social Networks in New-born Intensive Care Units
2021-01-01 Thai Pregnant Mobile Application: Review and Development Report
2020-03-01 Knowledge Sharing in Cross-Cultural Postgraduates : the Case Study of a Chinese and Thai Graduate Team
2020-03-01 Effective Factors in Behavioral Economies and Organizational Management-based on the Knowledge Management Context
2019-04-15 The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community
2011-12-28 Enhancing expert contribution in university business incubation: Case study of college of arts, media and technology new product development project
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงการศึกษาพัฒนาการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้บนพื้นที่สู ปีงบประมาณ 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 รูปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera (Quick Win) กิจกรรมการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพเมกะอีเวนท์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2557 โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการกิจกรรม ABI สาธิตเพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2557

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ระยะที่ 2 (ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  952700 KM IN ORGAN
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2564 โครงการการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพงานเมกะอีเวนท์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2563 โครงการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพงานเมกะอีเวนท์

2563 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาพื้นที่สูง