อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล

Miss Siraprapa Wattanakulsiraprapa.w@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
Master of Science (Knowledge and Information Systems Management), University of Southampton, 2553

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2562 Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications and the International Workshop on Applied Artificial Intelligence

2556 Asianalysis XII, Environmental Analysis Cloud Computing Applied to Chemical Analysis

The Twelfth Asian Conference on Analytical Sciences, Kyushu University

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-08-01 Cost-effective modern chemical sensor system for soil macronutrient analysis applied to thai sustainable and precision agriculture
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2019-08-01 Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach
2018-01-01 Improvement of the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart logistics units
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2558 โครงการพัฒนาเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am