ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว

Asst.Prof.Teeraporn Saeheaw, Ph.D.teeraporn.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Social Media Marketing Strategy Framework of SMEs Using Customer Knowledge Management

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2564 Current and Future Direction of Social Media Marketing in SMEs: A Systematic Literature Review

17th IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2021)

2564 Application of the LDA Model to Semantic Annotation of Web-based English Educational Resources

2564 An Integrated Customer Knowledge Management Framework for English Teaching Training

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Customer Knowledge Management Framework For SME Herbal Cosmetics Using Social Media Strategy

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Chinese Oral Ability Incubator Using LIA, CoPs and AAR

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Social Media Strategy For Batik SMEs Using Customer Knowledge Management

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 PROBLEM-BASED LEARNING IN TRANSLATION TEACHING: A CASE STUDY OF AN INTEGRATED APPROACH TO IMPROVE STUDENTS’ DOMAIN KNOWLEDGE

2563 Errors in translation: A case study of Chinese into English translation

2563 การวเิคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า การบรกิารของบริษัทเดอะพีคแอดแวนเจอร์ทัวร์โดยใช้การ จัดการความรู้ลูกค้า

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และดิจิทัล ครั้งที่5

2563 Cognitive Tactics for Chinese Language Teachers to Address Slow Learner Issue in Lower Grades Primary School

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Building a Taxonomy for Thai-Chinese Brand Name Translation of Snack Foods

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Exploring Chinese Customers Experiences with Chiang Mai Guesthouse through Analytical Customer Knowledge Management

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Critical Domain Knowledge of Thai Productive Vocabularies Learning for Chinese Community

The International Academy of Science, Technology, Engineering and Management

2562 Mentoring Community Pharmaceutical Technicians Incubator to Reduce High-alert drugs Pre-Dispensing Errors and Promote Functional Competency

2561 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2561 การออกแบบแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2561 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem

2561 การออกแบบแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จีนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกรณีศึกษา บริษัท PHOEONIX Trail Travel

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้และดิจิตอล” ครั้งที่ 4 (KDS2018)

2561 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem

2561 Context-Aware Learning using Augmented Reality and WebQuest to Improve Students’ Learning Outcomes in History

2560 Quick reference 'check-in and ticket-counter' model to promote airline ground staff cognition and performance

2560 Case Based Learning in Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai Province

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2559 Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error and Promote Competence in Out-Patient Pharmacy Department

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Share-Review-Practise Spiral Model (SRP) to Enhance Postgraduate Students’ Cognitive Skills

16th European Conference on Knowledge Management

2557 Constructionism and error analysis to understand and improve written english composition of thai software engineering students

2556 Knowledge Management to the Creation of Software Engineering English Career Skill Incubator

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Improving Rate of Retention for Primary School Student via Field Trip Using Tablet

8th International Conference on Information Processing and Management (ICIPM2013)

2555 Knowledge Management to English Composition Errors of Thai Students using Learning Incubator

The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2021-07-11 Application of the lda model to semantic annotation of web-based english educational resources
2021-03-03 Social Media Strategy for Batik SMEs Using Customer Knowledge Management
2021-03-03 An Integrated Customer Knowledge Management Framework for English Teaching Training
2021-03-03 Chinese Oral Ability Incubator Using LIA, CoPs and AAR
2021-03-03 Customer Knowledge Management Framework for SME Herbal Cosmetics Using Social Media Strategy
2020-11-01 Regression Modeling and Process Analysis of Plug and Spot Welds Used in Automotive Body Panel Assembly
2020-09-01 Parameter tuning of the HCSCROCFO-3Opt algorithm for solving the capacitated vehicle routing problem
2020-05-01 Errors in translation: A case study of Chinese into English translation
2020-03-01 Cognitive Tactics for Chinese Language Teachers to Address Slow Learner Issue in Lower Grades Primary School
2020-03-01 Building a Taxonomy for Thai-Chinese Brand Name Translation of Snack Foods
2020-03-01 Exploring Chinese Customers Experiences with Chiang Mai Guesthouse through Analytical Customer Knowledge Management
2019-01-01 Mentoring community pharmaceutical technicians incubator to reduce high-alert drugs pre-dispensing errors and promote functional competency
2018-01-01 A comparative study among different parallel hybrid artificial intelligent approaches to solve the capacitated vehicle routing problem
2018-01-01 Context-aware learning using augmented reality and WebQuest to improve students’ learning outcomes in history
2017-12-27 Knowledge-based system with CommonKADS analysis for school botanical garden
2017-07-03 Integration of geographical information systems, meta-heuristics and optimization models for the employee transportation problem
2017-04-19 Case Based Learning in Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai Province
2017-01-01 Quick reference 'check-in and ticket-counter' model to promote airline ground staff cognition and performance
2016-01-01 Comparison of meta-heuristic algorithms for vehicle routing problem with time windows
2015-01-01 Share-review-practise spiral model (SRP) to enhance postgraduate students' cognitive skills
2014-01-01 Constructionism and error analysis to understand and improve written english composition of thai software engineering students
2013-01-01 Developing a collaborative knowledge sharing framework to promote english learning retention
2010-01-01 Improving hard disk drive productivity via max-min ant system
2010-01-01 Optimizing simulation for improvements in hard disk drive productivity
2010-01-01 Temperature control machine of toluene container in laminate coating process
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2562 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่งและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2560 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 ระบบการจัดการความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 โครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

  952704 KM RESEARC PRINC
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER\' S THESIS
  952802 KM AND LEARN BEHAV
  952804 KM AND INNO RESEARCH METH
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am