ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล

Asst.Prof.Jirapat Wanitwattanakosol, Ph.D.jirapat.w@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Logistics Cost Factors of Rayong Durian Export to China under Regional Comprehensive Economic Partnership

Proceedings of the 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2566 A Review of Tourism Industry Post-COVID-19

Proceedings of the 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2566 Analytic Hierarchy Process-Based Group Decision-Making Approach to Logistics Staff Selection

Proceedings of the 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2565 Designing Chilled Warehouse Layouts by Data-Driven Approach

Proceedings of the 12th International Conference on Logistics & Transport

2565 A Decision-Making Model for Selecting the Best Digital Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai, Thailand

Proceedings of the 4th World Symposium on Software Engineering

2565 Time Variation Reduction in TIG Welding for Producing Ice Bin ASSY by Applying Lean Six Sigma Concept: A Case Study of Sheet Metal APU, Safran Cabin Lamphun Company Limited

2565 An Analysis of Intangible Cultural Heritage Key Performance Indicators by Integrative Methods

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2565 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2564 Recycling Model Selection based for express package base on AHP: A practical case of Yunnan University

Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

2564 Factors Affecting the Fresh Flower Cold Chain Logistics

the 6th North American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

2564 A Framework of Digital Marketing Through Knowledge Management

3rd World Symposium on Software Engineering

2564 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ด้วยวิธีผสมผสาน กรณีศึกษา บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "สังคมความรู้และดิจิทัล"

2563 Applying a Risk Management Framework to the Thai Massage Businesses

2562 Designing a Knowledge Management Framework Based on ISO 39001:2012 Guidance

Proceedings of the 16th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2562 An Inventory Problem Issue: a Case of a Small Thai Enterprise

The 49th International Conference on Computers & Industrial Engineering

2562 การปรับปรุงลานวางสินค้าโดยประยุกต์ใช้การวางแผนผังอย่างมีระบบ กรณีศึกษา บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 37

2562 Imbalance problem in inbound and outbound logistics flows

2562 Exporting Thai fruits to the People's Republic of China via R8, R9 and R12 routes: Current situation and future prospects

2561 Action Research Framework in Lean Information Technology

The International Conference on System Science and Engineering 2018 (ICSSE 2018)

2560 A Leverage Potential of Chilled Distribution Center Operations

the 7th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management

2560 การวิจัยนำร่องการประเมินระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนวดแผนไทย

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

2560 Geographic Information System Application for Improving Chiang Mai University Tourism Routes

2559 PROCESS IMPROVEMENT FOR CHECKING JIGS AND CNC PROGRAMS

The 18th International Conference on Industrial Engineering

2559 Assessment of Thai Check Point for Border Trade Operations

Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

2558 การบูรณาการหลักการแบบลีนในบริบทของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายประกันคุณภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Improving short-term load forecasting by using ARIMA

the 16thAsia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

2558 การศึกษารูปแบบต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

The 6th Conference on Industrial Operations Development

2558 Redesigning the inventory management with barcode-based two-bin system

2nd International Materials, Industrial, and Manufacturing Engineering Conference

2557 Logistics information technology development approaches for local logistics service providers to apply in Lampang province logistics park

The 14th Value Chain Management and Logistics Conference

2557 A Simulation Model Application for Chiang Mai University Mass Transportation Service Improvements

The 6th International Conference on Logistics and Transport

2557 A Simulated Analysis for Job Scheduling in Stochastic Environments

The International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management

2557 Thai logistics Infrastructure study of the East West economic corridor

2556 Exploring applicability of Cobacabana in job shop environment

17th International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice

2556 An Integration between Activity-Based Costing and Value Assessment in Dried Longan Production

8th International Congress on Logistics and SCM Systems

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Logistic cost factors of Rayong durian export to China under Regional Comprehensive Economic Partnership
2023-01-01 Analytic Hierarchy Process-based group Decision-Making Approach to Logistics Staff Selection
2023-01-01 A Review of Tourism Industry Post-COVID-19
2022-09-28 A Decision-Making Model for Selecting the Best Digital Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai, Thailand
2022-01-01 An Analysis of Intangible Cultural Heritage Key Performance Indicators by Integrative Methods
2022-01-01 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process
2021-09-24 A Framework of Digital Marketing Through Knowledge Management
2019-01-01 Designing a knowledge management framework based on ISO 39001:2012 guidance
2019-01-01 An inventory problem issue: A case study of a small thai enterprise
2018-11-01 Action Research Framework in Lean Information Technology
2016-01-01 Assessment of Thai Check Point for Border Trade Operations
2015-01-01 Redesigning the Inventory Management with Barcode-based Two-bin System
2012-01-01 Performance improvement tool for Thai make-to-order manufacturing
2012-01-01 A framework for implementing lean manufacturing system in small and medium enterprises
2011-01-01 An ACO-based algorithm for optimising the revenue of TV advertisement using credit information
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การสำรวจศักยภาพและพัฒนาแนวทางการจัดการโรงแรมอัจฉริยะ โดยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2564 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ_ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

ผู้ร่วมวิจัย

2561 การพัฒนาระบบสารสนเทศการขนส่งทางถนน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน กรณีศึกษาในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและห่วงโซ่คุณค่าการขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดประเทศจีนระหว่างการขนส่งผลไม้ด่านการค้าชายแดนกับด่านการค้าสากลตามเส้นทาง R12

ผู้ร่วมวิจัย

2559 A Study of the barriers in cross-border regulations in transportation of fresh fruit exports from Thailand to China via Nanning-Bangkok Economic Corridor (R9)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้หลักการแบบลีนและเทคโนโลยีเว็บ 2.0

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนารูปแบบโลจิสติกส์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การประเมินต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขงสู่ตลาดประเทศจีน

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การวิเคราะห์โครงสร้างความพร้อมและแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของพื้นที่จังหวัดแนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกขตะวันตก หรือ EWEC

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อปรับปรุงการให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  954170 ELEMENTARY BPM
  954310 INFO SYS FOR ERP
  954370 ANALYSIS & DESIGN MATS MGMT
  954389 JOB TRAINING
  954410 INFO TECH APP IN TRAN
  954414 PRE SIMULATION ON LOGIS ACT
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959714 SMART LOGIS IN DIGI BUS
  959772 SMART LOGIS IN DIGI BUS
  959790 RESEARCH METHODOLOGY IN DTM
  959795 PRE-RESEARCH
  959799 MASTER'S THESIS
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm