นายนิคม ทิพย์เนตร

Mr.Nikom Tipnatenikom.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า), วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, 2527

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am