นายนิคม ทิพย์เนตร

Mr.Nikom Tipnatenikom.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า), วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, 2527

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm