นางวิภาพร หมื่นมาณี

Mrs.Wipaporn Muenmaaneenipaporn.n@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
เศรษศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am