นางวิภาพร หมื่นมาณี

Mrs.Wipaporn Muenmaaneenipaporn.n@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
เศรษศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm