นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง

Miss Thanutphorn Chansangthanutphorn.ch@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2560 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am