นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง

Miss Thanutphorn Chansangthanutphorn.ch@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2560 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am