ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน

Asst.Prof.Pathathai Na Lumpoon, Ph.D.pathathai.n@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
Master of Science (Information Technology and Management), The University of Texas at Dallas, 2549

ปริญญาเอก
DOCTEUR Secialite INFORMATIQUE (Application E-tourism), Universite Grenoble Alpes, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 Assessing the Early Stage of eHealth Adoption: A Case Study From a Community Hospital in Thailand

2565 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation

The 10-th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2022)

2562 A Design and Implementation of Performance Dashboard for the Work Integrated Learning Unit

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications and the International Workshop on Applied Artificial Intelligence

2562 Survey of health services satisfaction form NCDs patients in Thailand

Osaka 39th International Conference on “Medical, Medicine and Health Sciences” (MMHS2019)

2562 A Design and Implementation of Performance Dashboard for the Work Integrated Learning Unit

13th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications

2561 Incorporating a digital mobile game in the Elephant POOPOOPAPER Park to enabling learning papermaking and sustainability

2018 International Conference on Engineering, Science and Applications (ICESA)

2561 Incorporating a digital mobile game in the Elephant POOPOOPAPER Park to enabling learning papermaking and sustainability

International Conference on Engineering, Science and Applications

2559 Effect of Integrating a Mobile Game-based Learning Framework in Cultural Tourism

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2558 ระบบบริหารจัดการธุรกิจลำไยอบแห้งเพื่อการส่งออก

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Offering context-aware personalised services for mobile users

2556 Context–Aware Services Discovering System for Mobile Users

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงโต้ตอบจากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกลและการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้ จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้าน เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และ การเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และ สุขภาพ (ระยะที่ 1)

ผู้ร่วมวิจัย

2562 การสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การออกแบบและสร้างสื่อดิจิตัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบตอบสนอง และการตลาดอย่างยั่งยืน สำหรับ "เอเลฟ เฟ่น พูพู เปเปอร์ พาร์ค"

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ระบบคำนวนเกรดสำหรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การสร้างระบบรวบรวมและกระจายข้อมูล ข่าวสารสำหรับบุคคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

  953202 INTRODUCTION TO SE
  953212 DB SYS & DB SYS DESIGN
  953261 INTERACTIVE WEB DEVELOPMENT
  953262 FRONT-END WEB DEV FOUNDATION
  953351 UX FOR SW DESIGN
  953411 AI FOR SE
  953420 ETHIC & PROFESS FOR SE
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
  953712 SOFTWARE FRONTEND DEVELOPMENT
  955102 DIGITAL LITERACY
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน 50 ปี โครงการหลวง ภายใต้การจัดงานโครงการหลวง 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย