นายธงชัย ยืนยงคีรีมาศ

Mr.Thongchai Yeunyongkeereemastongchai.y@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2550

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am