นายธงชัย ยืนยงคีรีมาศ

Mr.Thongchai Yeunyongkeereemastongchai.y@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2550

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm