อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล

Keattikorn Samarnggoon, Ph.D.keattikorn.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computer Science), Staffordshire University, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Capturing Decision Making in eCommerce Metaverse

International Conference on Smart Technologies & Education

2563 An Application of Microcontroller for Cooperative Learning Games

14th European Conference on Games Based Learning (ECGBL20)

2562 An investigation of monetisation models in digital games

2562 An Investigation of Monetisation Models in Digital Games

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 3D Character Modelling for K-Pop Dances: A Workflow Analysis

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 An Investigation of Monetisation Models in Digital Games

ICDAMT 2019

2556 A Physical Mobile 2-Dimensional Inverted Pendulum-Driven Capsul System

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2555 Real time Virtual Simulation of an Underactuated Pendulum-Driven Capsule System

2554 An Analysis of Game Design Using Graph-based Substructure Mining Technique

3rd International Conference on Computer Research and Development (ICCRD),

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-04-01 Developing a Virtual World for an Open-House Event: A Metaverse Approach
2022-09-09 Towards Transforming Game Premise: Validating an Approach for Developing Cooperative Serious Games
2020-01-01 An application of microcontroller for cooperative learning games
2020-01-01 An application of microcontroller for cooperative learning games
2019-04-15 3D character modelling for K-Pop dances: A workflow analysis
2019-04-15 An investigation of monetisation models in digital games
2014-01-01 Human skill performance to control an underactuated pendulum-driven capsule system
2012-11-26 Real time virtual simulation of an underactuated pendulum-driven capsule system
2011-05-31 An analysis of game design using graph-based substructure mining technique
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2561 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพื่อการขจัดโรคมาลาเรีย

ผู้ร่วมวิจัย

  951302 PHYS IN GAME DEVELOPMENT
  951323 GAME PROGRAMMING II
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  953713 SOFTWARE BACKEND DEVELOPMENT
  953775 AR VR AND MR
  958321 GAME DEVELOPMENT 3
  958322 GAME DEVELOPMENT 4
  958332 MOBILE GAME DEVELOPMENT
  958333 MULTIPLAYER ONLINE GAME DEV
  958341 REALISTIC GAME DEVELOPMENT
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958482 SELECT TOPIC IN GAME DEV 2
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm