นายสมเพชร แก้วแจ่ม

Mr.Sompet Kaewjamsamapet.k@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2550

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am