ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา

Asst.Prof.Somkeit Noamna, Ph.D.somkeit.n@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2565 Transformer production improvement by lean and MTM-2 tecnique

2564 การศึกษาการปรับปรุงแบบลีนในกระบวนการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ห้องครัวบนเครื่องบิน

2563 Application Virtual World for Cultural Tourism

2562 An Inventory Problem Issue: a Case of a Small Thai Enterprise

The 49th International Conference on Computers & Industrial Engineering

2561 Action Research Framework in Lean Information Technology

The International Conference on System Science and Engineering 2018 (ICSSE 2018)

2560 Application for Mobile Devices to Increase Efficiency of Longan Production

2559 Knowledge Management to Reduce the Internationalization Barriers of Small and Medium-Sized Enterprises

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Development of Master Production Schedule Program for Membrane Switch

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-06-01 TRANSFORMER PRODUCTION IMPROVEMENT BY LEAN AND MTM-2 TECHNIQUE
2020-08-14 A conceptual model of E-Commerce taxation using a circular model for E-Commerce sustainability
2019-01-01 An inventory problem issue: A case study of a small thai enterprise
2018-11-01 Action Research Framework in Lean Information Technology
2017-01-01 Application for mobile devices to increase efficiency of longan production
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 ห้องเรียนภาคสนามเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรตำบลโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-TRP)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตลำไยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในจังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
  954248 INFORM AND COMM TECH
  954371 ANAL AND DESIGN PROD PLANNING
  954381 PRE WIL
  954389 JOB TRAINING
  954477 IT FOR PRODUCTION SYS
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954493 SPECIAL TOPICS IN WIL 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959798 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm