อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล

Miss Porntida Kaewkamolporntida.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาโท
Master of Science (e-Business Strategy and Systems), University of Liverpool, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2558 ERP System Selection Factors for Electronic-based Manufactures: An Empirical Study of Northern Region Industrial Estate

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2557 A Framework for Problem-Based Learning with Cloud Technology Environment in On-line Courses

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2016-01-01 Data quality of ERP systems in mobile environment
2015-01-01 Factors for enterprise resource planning system selection to support information management of manufacturers
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2557 ครงการศึกษาความต้องการและจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบอีอาร์พี กรณีศึกษา บริษัท เซเลสติก้า (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am