นางเกศสุดา ใจคำ

Mrs. Gedsuda Jaikumgedsuda.j@cmu.co.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am