นางเกศสุดา ใจคำ

Mrs. Gedsuda Jaikumgedsuda.j@cmu.co.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am