ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.chartchai.d@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing), University of Bradford, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 ERAWAN HPC: A High-Performance Computing Platform for Data Analysis

The 26-th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS 2023)

2566 The Source Code Maintenance Time Classifications from Code Smell

The 11th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2023)

2563 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand

2563 The Software Engineering Position Mapping From Personality Traits

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand

International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2019)

2559 Agile Person Identification Through Personality Test and k-NN Classification Techniques

2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)

2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง และ ไฟสัญญาณจราจรโดยใช้การให้เหตุผลตามกรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Assessing Job Positions of Software Engineering Field from Personality Traits

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2015)

2557 Test data generation from Hibernate constraints

Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2014 8th International Conference on

2557 JuiceGen: The JUnit test generation tool from the UML state machine diagram

Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2014 8th International Conference on

2557 The Quest E-tourism

23rd Conference of International Association of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014)

2557 The Transformation Algorithm for Query Mechanisms of Hibernate Framework

International Conference on Advanced Computational Technologies and Creative Media (ICACTCM’2014)

2555 Software Vulnerability Testing for Web Service using SQL injection

2555 Automated Query the Traceability Link from UML Model

2555 The Workload Calculation Web Services

2549 An Automatic Test Data Generation from UML State Diagram Using Genetic Algorithm

International Conference on Software Knowledge Information Management Applications (SKIMA2006)

2549 A Semantic Part Generated Java Statement from a CafeOBJ Specification

IEEE International Electro/Information Technology Conference

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 ERAWAN HPC: A High-Performance Computing Platform for Data Analysis
2023-01-01 The Source Code Maintenance Time Classifications from Code Smell
2020-03-01 The Software Engineering Position Mapping from Personality Traits
2020-01-01 Data Analytical Platform Deployment: A Case Study from Automotive Industry in Thailand
2014-04-08 Test data generation from Hibernate constraints
2014-04-08 JuiceGen: The JUnit test generation tool from the UML state machine diagram
2008-01-01 GA-based automatic test data generation for UML state diagrams with parallel paths
2007-12-01 Test data generation from UML state machine diagrams using GAs
2006-12-01 A semantic part generated Java statement from a CafeOBJ specification
2003-12-01 An Automatic Approach to Transform CafeOBJ Specifications to Java Template Code
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2561 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองความคิด

ที่ปรึกษาโครงการ

2560 กล้วยใหญ่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการทางเทคนิคด้านการพัฒนาระบบแบบ Object-Oriented สำหรับขยายผลระบบ SIPROs

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการเรียกค้นข้อมูลของไฮเบอร์เนทเฟรมเวิร์ค

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาใหม่ เปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นพี่ที่มีต่อการรับน้องในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

  270702 DATA SCIENCE PROGRAMMING
  953234 DEV OPS
  953331 COMPO-BASED SOFTWARE DEV
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953493 SPECIAL TOPICS IN COOP 2
  953499 SE PROJECT
  953701 INTRO SW DEVELOPMENT
  953713 SOFTWARE BACKEND DEVELOPMENT
  953727 SOFTWARE TESTING
  953799 MASTER'S THESIS
  955100 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955200 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 โครงการหลักสูตรระยะสั้น Front End Develeper

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องหลังสำหรับระบบ Autopair ระยะที่ 3 ระยะเวลา 12 เดือน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการออกแบบและพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบภายใน บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ภายใต้โครงการ CAMT Workload Mobility

หัวหน้าโครงการวิจัย