ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี

Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.pattama.l@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 Comparative Study of Usability Evaluation Methods on a Hyper Casual Game

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Effectiveness of a Tourism game for Extracting Travelers Behavior

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2560 Software Requirement Workshops and Outcomes

Computing Conference 2017

2559 Game-based Activity for Teaching Non Functional Requirements in Software Requirement Analysis Class

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning in Prague 2016, Czech Republic (MAC-ETL 2016)

2558 หมวกไฟจักรยาน

การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-03-03 Comparative Study of Usability Evaluation Methods on a Hyper Casual Game
2020-03-01 Effectiveness of a Tourism Game for Identifying Travelers' Behaviors
2018-01-08 Software requirement workshops and outcomes: Experienced from software requirement analysis course for undergraduate
2016-10-01 Multi-sources simultaneous communication in the wireless mobility model is NP-complete
2015-01-01 Attitude and opinion of Bicycle-Helmet Signal
2014-01-01 Maximum coverage of radius-one sources in the wireless communication
2014-01-01 Multi-sources simultaneous communication in the wireless mobility model is NP-complete
2012-05-01 A mobility model for studying wireless communication and the complexity of problems in the model
2012-01-01 Minimization time and battery for a straight movement in MANET
2008-12-24 The complexity of the grid wireless mobility model
2008-10-06 Time-optimal user communication and source reachability algorithms in a two-dimensional grid wireless mobility model
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การพัฒนาแพลตฟอร์มห้างดิจิทัลเพื่อธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบ โอ ทู โอ

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ระบบติดตามการส่งเอกสารการฝึกงานสหกิจสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วงที่ 2

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ระบบติดตามการส่งเอกสารการฝึกงานสหกิจสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 อัลกอริทึมการวางแผนการท่องเที่ยวตามความจำกัดของเวลา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

ผู้ร่วมวิจัย

2557 หมวกไฟจักรยาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953201 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
  953211 COMPUTER ORGANIZATION
  953321 SOFTWARE REQUIREMENT ANALYSIS
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953499 SE PROJECT
  953702 INTRO SW PROCESS MGMT
  953773 AI TECHNIQUES IN SE
  953799 MASTER'S THESIS
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อส่งเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ