ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย

Asst. Prof. Atichart Harncharnchai, Ph.D.atichart.h@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527

ปริญญาโท
Master of Business Adminstration (Business Adminstration), New York Institute of Technology, 2532

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 Designing a Personal Learning Environment Framework for Professional Skills Development of English Major Students

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Customer Knowledge Management Framework For SME Herbal Cosmetics Using Social Media Strategy

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Social Media Strategy For Batik SMEs Using Customer Knowledge Management

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Building a Taxonomy for Thai-Chinese Brand Name Translation of Snack Foods

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Chinese Productive Vocabulary for Problem Solving in Educational Service

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Designing a Knowledge Management Framework Based on ISO 39001:2012 Guidance

Proceedings of the 16th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning

2562 "The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community"

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Designing a Compilation Process for Handbook of Chinese for Specific Purposes: A Case of Trade Exhibition Chinese for Thai Entrepreneurs

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2561 A Hanyu Pinyin Learning Model for Elementary School Students

2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)

2561 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2561 Using Text Mining to Discover Skills Demanded in Software Development Jobs in Thailand

2018 2nd International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2018)

2561 Postgraduate's Personal Knowledge Management Using Cloud Services

International Symposium on Educational Technology (ISET 2018)

2558 Share-Review-Practise Spiral Model (SRP) to Enhance Postgraduate Students’ Cognitive Skills

16th European Conference on Knowledge Management

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-12-01 Theory of Planned Behavior and the Influence of Communication Self-Efficacy on Intention to Pursue a Software Development Career
2021-03-03 Social Media Strategy for Batik SMEs Using Customer Knowledge Management
2021-03-03 Designing a Personal Learning Environment Framework for Professional Skills Development of English Major Students
2021-03-03 Customer Knowledge Management Framework for SME Herbal Cosmetics Using Social Media Strategy
2021-01-01 Thai Pregnant Mobile Application: Review and Development Report
2020-03-01 Building a Taxonomy for Thai-Chinese Brand Name Translation of Snack Foods
2020-03-01 Chinese productive vocabulary for problem solving in educational service
2019-04-15 The process of developing work potential of village health volunteers and caregivers for caring for home bound and bed bound elderly in community
2019-01-22 Designing a Compilation Process for Handbook of Chinese for Specific Purposes: A Case of Trade Exhibition Chinese for Thai Entrepreneurs
2019-01-22 A Hanyu Pinyin Learning Model for Elementary School Students
2019-01-01 Designing a knowledge management framework based on ISO 39001:2012 guidance
2018-09-05 Postgraduate's Personal Knowledge Management Using Cloud Services
2018-07-02 Using text mining to discover skills demanded in software development jobs in Thailand
2018-01-01 Context-aware learning using augmented reality and WebQuest to improve students’ learning outcomes in history
2017-12-27 Knowledge-based system with CommonKADS analysis for school botanical garden
2015-03-01 Information ethics and behaviors of upper secondary students regarding the use of computers and the internet
2015-01-01 Share-review-practise spiral model (SRP) to enhance postgraduate students' cognitive skills
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นความแบบอิสระนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 ระบบการจัดการความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การเสริมสร้างระดับการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของนักเรียนโดยใช้ระบบการจัดการความรู้

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 หัวข้อความรู้การเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952703 APPL OF INFO COMM TECH IN KM
  952741 CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952799 MASTER' S THESIS
  952803 KM AND INNO IN ICT AND COMM
  952899 DISSERTATION
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am