นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์

Mr.Thunwarin Tasao
ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2557 โครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่ปรึกษาโครงการ

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am