อาจารย์ เสฎฐี บุญชู

Mr.Setthee Boonchoosetthee.b@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

ปริญญาโท
Master of Science (Computer Animation), University of Kent, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2562 "Nang Talung: Studying shadow play and the experience of Thai young people"

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2019-04-15 Nang talung: Studying shadow play and the experience of Thai young people
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am