ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร

Asst.Prof. Pattaraporn Khuwuthyakorn, Ph.D.pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

ปริญญาโท
Master of Engineering Management (Engineering Management), Queensland University of Technology, 2548

ปริญญาโท
Master of Engineering Science (Electrical Engineering Studies), Queensland University of Technology, 2549

ปริญญาเอก
Docter of Philosophy (Information Engineering), The Australian National University, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 The potential of a tree to increase comfort hours in campus public space design

2564 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation

2564 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students

2563 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol

2562 The Development of a Gait Speed Detection System for Older Adults Using Video-Based Processing

4th International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (ICBSP 2019)

2562 On the Validity of the Knowledge Transferring Assessment of the Knowledge-based System for Training Long Jump Athletes: The Approach-Run Phase

2562 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching

2562 Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: Case Development Report

2561 First Aid Literacy Mobile Application Development

The 8th International Conference on Information Communication and Management (ICICM2018)

2561 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2561 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมความรู้เพื่อการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันกรณีศึกษา: แอปพลิเคชัน "วัดในบ้าน" เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2561 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Student Based on the Subject of Rapid Application Development

2560 The Effectiveness of the Game-Based Learning System for the Improvement of American Sign Language using Kinect

2560 Non-Prescription Medicine Mobile Healthcare Application: Smartphone-Based Software Design and Development Review

2560 Pediatric Fluid Therapy Calculator Mobile Application (PFTC)

The 7th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2017)

2560 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2560 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and Reviews

2559 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2559 Mobile Health Application for Initial Medication: A Survey Comparing Confidence of Pharmacists versus Public

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference: Exchange For Eternity (TJIA2016)

2559 The Exploration of Privacy Concerns for Fake Page in Social Media and Its Effects to Community

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2559 PROCESS IMPROVEMENT FOR CHECKING JIGS AND CNC PROGRAMS

The 18th International Conference on Industrial Engineering

2558 การบูรณาการหลักการแบบลีนในบริบทของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายประกันคุณภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-09-01 The potential of a tree to increase comfort hours in campus public space design
2023-06-01 RBEF: Ransomware Efficient Public Blockchain Framework for Digital Healthcare Application
2023-01-01 Hybrid Models for Breast Cancer Detection via Transfer Learning Technique
2023-01-01 Deep Attention Network for Pneumonia Detection Using Chest X-Ray Images
2022-08-01 Blockchain Socket Factories with RMI-Enabled Framework for Fine-Grained Healthcare Applications
2022-06-01 Potent Blockchain-Enabled Socket RPC Internet of Healthcare Things (IoHT) Framework for Medical Enterprises
2022-03-01 A Lightweight Secure Adaptive Approach for Internet-of-Medical-Things Healthcare Applications in Edge-Cloud-Based Networks
2022-03-01 EEG Channel Selection Based User Identification via Improved Flower Pollination Algorithm
2022-01-01 Nonlinear Dynamics of Nervous Stomach Model Using Supervised Neural Networks
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-11-01 Dynamic application partitioning and task-scheduling secure schemes for biosensor healthcare workload in mobile edge cloud
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2021-01-01 3D Location Oriented Routing in Flying Ad-Hoc Networks for Information Dissemination
2020-04-09 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2019-09-16 The development of a gait speed detection system for older adults using video-based processing
2019-04-05 Emerging applications: Cyberbullying
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2019-01-01 Type 2 diabetes mobile application for supporting for clinical treatment: Case development report
2018-08-22 First aid literacy mobile application development
2018-06-01 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents
2017-08-28 Pediatric fluid therapy calculator mobile application (PFTC)
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2017-01-01 Non-prescription medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and development review
2017-01-01 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and reviews
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
2015-01-01 Preliminary database application for Thai production saving groups
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ASTRA Project / ERASMUS+ KA3 Capacity Building for Higher Education

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ICT ก้าวล้ำเจ็บป่วยรู้ทันอุ่นใจยั่งยืน : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ผู้ร่วมวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี

ผู้ร่วมวิจัย

2561 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty

ผู้ร่วมวิจัย

2560 พัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันยาเพื่อผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  952894 KM AND INNO MGMT SEMI 3
  954143 DATA MANAGEMENT
  954389 JOB TRAINING
  954474 DIGITAL DATA GATHERING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954490 INFO RESEARCH METHOD
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm