ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล

Asst.Prof.Orawit Thinnukool, Ph.D.orawit.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Understanding the multidimensional role of medical travel facilitators: A study on competencies and a proposed model

2567 An Effective Methodology for Scoring to Assist Emergency Physicians in Identifying Overcrowding in an Academic Emergency Department in Thailand

2566 An IDEF0 Functional Planning Model for the Development of an Asset Management Framework: A Case Study of Chiang Mai University

2565 Deep learning model construction for a semi-supervised classification with feature learning

2565 Prediction of FRCM–Concrete Bond Strength with Machine Learning Approach

2564 Data identification of determinants affecting the adoption of sustainable construction: The perspective of residential building developers

2564 Using Survival Analysis To Investigate Undergraduate Student Dropout Rates In The College of Arts, Media And Technology, Chiang Mai University

2564 Double Encryption Using Trigonometric Chaotic Map and XOR of an Image

2564 Thai Pregnant Mobile Application: Review and Development Report

2564 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation

2564 Patient Triage System for Supporting the Operation of Dispatch Centres and Rescue Teams

2563 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol

2562 Smart Ecotourism Planning in Chiang Mai using Traveling Salesman Problem

5th International Conference on E-business and Mobile Commerce - ICEMC 2019

2562 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand

2562 LAND USE CHANGE OVER TIME IN CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND

2562 Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: Case Development Report

2561 First Aid Literacy Mobile Application Development

The 8th International Conference on Information Communication and Management (ICICM2018)

2561 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมความรู้เพื่อการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันกรณีศึกษา: แอปพลิเคชัน "วัดในบ้าน" เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II

2561 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying Among Adolescents

2561 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Student Based on the Subject of Rapid Application Development

2560 Is Facebook a Suitable Tool in Modern World Technology for Active Learning in as Regards 21st Century Learning?

2560 Preliminary Design for Development for Non-Prescription Medicine Mobile Health Application

2560 Non-Prescription Medicine Mobile Healthcare Application: Smartphone-Based Software Design and Development Review

2560 Pediatric Fluid Therapy Calculator Mobile Application (PFTC)

The 7th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2017)

2560 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2560 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and Reviews

2559 Mobile Health Application for Initial Medication: A Survey Comparing Confidence of Pharmacists versus Public

The 8th Thailand-Japan International Academic Conference: Exchange For Eternity (TJIA2016)

2559 Shedding Light on the National Identity of Local Music in Northern Thailand: Design and Implementation via Responsive Web Application

2559 Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation

2559 The User’s Satisfaction of Graphic User Interface in Designing for Health Care Mobile Application

2016 2nd ADVANCED RESEARCH IN MATERIAL SCIENCES, MANUFACTURING, MECHANICAL AND MECHATRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE (AR4MET2016)

2559 Preliminary Development for Non-Prescription Drugs Mobile Health Application

International Conference on Computer, Communication and Control Technology (I4CT2016)

2558 Designing Basic Relational Database for Analysis Land-Use Change

2015 International Conference on Information Technology (ICIT 2015)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2021-12-01 Pharmaceutical mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and implementation
2021-12-01 Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams
2021-06-02 Smart-contract aware ethereum and client-fog-cloud healthcare system
2021-01-01 The Recent Technologies to Curb the Second-Wave of COVID-19 Pandemic
2021-01-01 Some Results in Neutrosophic Soft Topology concerning Neutrosophic Soft ∗b Open Sets
2020-04-09 Thailand medical mobile application for patients triage base on criteria based dispatch protocol
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2019-05-22 Smart ecotourism planning in chiang mai using traveling salesman problem
2019-05-01 An exploratory study of digital workforce competency in Thailand
2019-01-01 Type 2 diabetes mobile application for supporting for clinical treatment: Case development report
2018-08-22 First aid literacy mobile application development
2018-06-01 The Use of Cyberbullying Mobile Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents
2018-06-01 Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active Learning for Undergraduate Students Based on the Subject of Rapid Application Development
2017-08-28 Pediatric fluid therapy calculator mobile application (PFTC)
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 Is Facebook a suitable tool in modern world technology for active learning in as regards 21st century learning?
2017-01-01 Preliminary design for development for non-prescription medicine mobile health application
2017-01-01 Non-prescription medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and development review
2017-01-01 Pharmacy Assistant Mobile Application (PAMA): Development and reviews
2017-01-01 The user's satisfaction of graphic user interface in designing for health care mobile application
2016-05-01 Modelling urban growth over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial correlation
2016-04-01 Shedding light on the national identity of local music in Northern Thailand: Design and implementation via responsive web application
2016-01-01 Land use change and development modeling using logistic regression
2015-01-01 Preliminary database application for Thai production saving groups
2015-01-01 Attitude and opinion of Bicycle-Helmet Signal
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การพัฒนาเส้นทางเดินชมเมือง (Freedom Trail) ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ผ่านเทคโนโลยี AR ผ่านมุมมอง 360 องศา สำหรับรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวกายภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 Top 10 ปีงบ 2565_Deep Learning Approach Based on Residual Neural Network and SVM Classifier for Driver’s Distraction Detection

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 Top 10 ปีงบ 2565_Performance Analysis for COVID-19 Diagnosis Using Custom and State?of?the?Art Deep Learning Models

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 Top 10 ปีงบ 2565_Pneumonia Detection Using Attention Mechanism from Chest X-Ray Images

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ASTRA Project / ERASMUS+ KA3 Capacity Building for Higher Education

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ICT ก้าวล้ำเจ็บป่วยรู้ทันอุ่นใจยั่งยืน : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศประยุกต์เพื่อการวินิจฉัยการเจ็บป่วยเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2562 การพัฒนาและการใช้งานไทยแอปพลิเคชันเพื่อคัดแยกอาการป่วย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 พัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันยาเพื่อผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

ผู้ร่วมวิจัย

2560 แอปพลิเคชัน Pharmacy Scan (หมอยา Ver.2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การทำนายการเปลี่ยนไปเป็นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553-2554

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952798 INDEPENDENT STUDY
  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954248 INFORM AND COMM TECH
  954389 JOB TRAINING
  954449 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954490 INFO RESEARCH METHOD
  954498 INFO RESEARCH METHOD
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm