ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.prompong.sugunnasil@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2560 Detecting Livelock in Activity Diagram Using Process Expression

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Facilitating Knowledge Sharing and Reuse in Information Service Using Information Retrieval Technique

The 2nd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP2016)

2559 Detecting Deadlock in Activity Diagram Using Process Automata

The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016

2559 A Framework of Modified Knowledge Creation Theory for Teaching Practice-Oriented Module

International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM2016)

2559 A Knowledge Management Framework for Studying the Child Obesity

3rd International Conference on Industrial Engineering Management Science and Application (ICIMSA2016

2558 การจัดการความรู้กับปัญหาโรคอ้วนในเด็กโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2558 Improving short-term load forecasting by using ARIMA

the 16thAsia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2017-04-19 Detecting livelock in activity diagram using process expression
2017-02-21 Detecting deadlock in activity diagram using process automata
2016-11-26 Facilitating knowledge sharing and reuse in information service using information retrieval technique
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
2014-01-01 Modelling a neural network using an algebraic method
2010-12-20 Feature selection for neural network based stock prediction
2010-07-30 Detecting deadlock and multiple termination in BPMN model using process automata
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ

2564 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริการข้อมูลด้านสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การแบ่งประเภทเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 วิทยากรการอบรมหลักสูตรการเข้าสู่บทบาทนักพัฒนาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ Product Owner (PO)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการอบรมการตัดต่อวีดีโอขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สำหรับนักเรียนโครงการ พสวท.สมทบ ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการ Animation Academy 2021

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา internet of things (IOT)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ห้องเรียนระหว่างวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การแบ่งประเภทผู้ขอรับสินเชื่อโดยใช้กลวิธีเหมืองข้อมูล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ดิจิไทซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อการวางแผนด้านการท่องเที่ยวและการจราจร

ที่ปรึกษาโครงการ

2562 การสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้หลักการแบบลีนและเทคโนโลยีเว็บ 2.0

ผู้ร่วมวิจัย

  953103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  953232 OO ANALYSIS & DESIGN
  953392 SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  959727 DIGI ANALY IN DIGI BUS
  961731 BUSINESS DATA ANALYTICS
  961732 HEALTH INFORMATICS
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการกิจกรรมการเรียนการสอน Gifted & Pre School ปี 2563

โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่