นางสาวปวีณา ยาวิชัย

Miss Paweena Yawichaipaweena.y@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2560 การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm