นางสาวปวีณา ยาวิชัย

Miss Paweena Yawichaipaweena.y@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2560 การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am