นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ

Miss Narisara Laohapattanalertnarisara.lao@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm