นางสาวนริศรา เลาหพัฒนาเลิศ

Miss Narisara Laohapattanalert
ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2557 โครงการวิจัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ Smart Museum สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่ปรึกษาโครงการ

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am