ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล

Asst.Prof.Sirikorn Santirojanakul, Ph.D.sirikorn.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2563 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University’s Researchers Using Text Mining

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Analysis of research topics and collaborative network of Thai government supported scholars

2562 Understanding STEM Scholars: The Government Human Capital Management

2561 "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาจีนด้วยแท็บเล็ตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล

2561 The Study of Effectiveness of the Application ("Chinese school") to Learn Chinese Language at Chalermprakiet 48 years School

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 4 (KDS2018)

2561 The development of sports science knowledge management systems through CommonKADS and digital Kanban board

2561 The Development of Sports Science Knowledge Management Systems Through CommonKADS and Digital Kanban Board

IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE2018)

2561 Analysis of Research Topics and Collaborative Network of Thai Government Supported Scholars

International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT2018)

2561 Development of Management Information System for Cooperative Education in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 A Leverage Potential of Chilled Distribution Center Operations

the 7th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 A Social Recommendation Framework for Chinese Long-stayers in Chiang Mai
2022-01-01 A knowledge model for university food delivert service
2020-03-01 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining
2018-07-05 The development of sports science knowledge management systems through CommonKADS and digital Kanban board
2018-07-01 Analysis of research topics and collaborative network of Thai government supported scholars
2018-06-08 Development of management information system for cooperative education in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)

ที่ปรึกษาโครงการ

2562 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบนิเวศธุรกิจ New Retail สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคคุณภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ ในการบริหารธุรกิจด้วย Digital Transformation

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาจีนด้วยแท็บเล็ตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954347 E-COMMERCE
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการใ้ช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Tatent Utilization Platform for National Talent Pool) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคเหนือ)

หัวหน้าโครงการวิจัย