อาจารย์ ดร.ปริญญา สุวรรณศรีคำ

Mr.Parinya Suwansrikham, Ph.D.parinya.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

ปริญญาโท
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Performance Evaluation of Deep Learning Algorithm for Forest Fire Detection
2022-01-01 Tuning-up Learning Parameters for Deep Convolutional Neural Network: A Case Study for Hand-Drawn Sketch Images
2022-01-01 UAV Photogrammetry-Based Accident Assessment Road Condition Analysis Using Image Classification
2021-04-01 Entropy information-based heterogeneous deep selective fused features using deep convolutional neural network for sketch recognition
2021-03-19 Multi-scale Haze Removal via Residual Network
2021-01-01 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors
2020-06-01 Dew computing and asymmetric security framework for big data file sharing
2020-01-01 A Fast Single-Image Dehazing Algorithm Based on Dark Channel Prior and Rayleigh Scattering
2019-06-15 Protection of big data privacy on multiple cloud providers by asymmetric security scheme
2018-11-28 Asymmetric Secure Storage Scheme for Big Data on Multiple Cloud Providers
2018-06-14 Data transformation of UML diagram by using model driven architecture
2017-04-19 Indoor vision based guidance system for autonomous drone and control application
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2559 การสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยวิธีการกระจายความรู้บนสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กภายในอาคาร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การศึกษาและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้ร่วมวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การศึกษาพฤติกรรมและนิสัยการอ่านบทความภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาสื่อการสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953102 ADT & PROBLEM SOLVING
  953214 OS & COMP NETWORK
  953231 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
  953233 ADVANCED PROGRAMMING
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953499 SE PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm