อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ

Mr.Parinya Suwansrikhamparinya.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

ปริญญาโท
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 UAV Photogrammetry-Based Accident Assessment Road Condition Analysis Using Image Classification

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, NCON 2022

2564 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors

2560 Indoor Vision Based Guidance System for Autonomous Drone and Control Application

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2558 Framework of Knowledge?Based System for Practising Long Jumpers Using Movement Recognition

12th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2015,

2558 Applying Text Mining for SRS Document Interpretation

AWC2015: Writing in English: Theory, Practice--and Creativity?

2558 Design and Development of Computer Lab Grading System

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning (IAC-TLEl 2015)

2556 Monitoring Web Browsing Habits of User Using Web Log Analysis and Role-Base Web Accessing Control

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 UAV Photogrammetry-Based Accident Assessment Road Condition Analysis Using Image Classification
2021-04-01 Entropy information-based heterogeneous deep selective fused features using deep convolutional neural network for sketch recognition
2021-03-19 Multi-scale Haze Removal via Residual Network
2021-01-01 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors
2020-06-01 Dew computing and asymmetric security framework for big data file sharing
2020-01-01 A Fast Single-Image Dehazing Algorithm Based on Dark Channel Prior and Rayleigh Scattering
2019-06-15 Protection of big data privacy on multiple cloud providers by asymmetric security scheme
2018-11-28 Asymmetric Secure Storage Scheme for Big Data on Multiple Cloud Providers
2018-06-14 Data transformation of UML diagram by using model driven architecture
2017-04-19 Indoor vision based guidance system for autonomous drone and control application
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2559 การสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยวิธีการกระจายความรู้บนสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้ร่วมวิจัย

2559 การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กภายในอาคาร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การศึกษาและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้ร่วมวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การศึกษาพฤติกรรมและนิสัยการอ่านบทความภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาสื่อการสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953231 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am