อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์

Suparada Prapawong , Ph.D.suparada.p@camt.cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วารสารศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพถ่าย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2020)

2562 Thailand’s Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore’s Framework

TIMES-iCON 2019 - 2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference

2562 Thailand’s Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore’s Framework

The 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2019)

2561 Ethics and Regulation for Media in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 Discourse of Teen Mom in Thailand and Comparison Study through Films in Teen Mom Issue

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-12-01 The designing of institute's educational mascots for brand identity
2020-03-01 Creation of Storytelling and Background of Institute's Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
2020-03-01 The Designing of Institute's Educational Mascots
2019-12-01 Thailand's Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore's Framework
2019-05-01 “Teen mom” discourses in thai society through fiction media and celebrities’ real lives
2018-06-08 Ethics and regulation for media in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951106 SCREEN AND DIGIT STORYTELLING
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957107 DIGITAL COLOR AND LIGHT
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am