อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์

Suparada Prapawong , Ph.D.suparada.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วารสารศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพถ่าย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2565 The Creation of Contemporary Character of Lord Wessuwan in Buddhist Art.

International Conference on Digital Arts, Media, and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON).

2564 การสื่อสารวาทกรรมแม่วัยใสในสังคมไทย สังคมเกาหลีใต้และสังคมสหรัฐอเมริกาผ่านภาพยนตร์

2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots for Brand Identity

2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2020)

2563 การสื่อสารและวาทกรรมแม่วัยใสใน สังคมไทย

2562 Thailand’s Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore’s Framework

TIMES-iCON 2019 - 2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference

2562 Thailand’s Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore’s Framework

The 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2019)

2561 Ethics and Regulation for Media in Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2560 Discourse of Teen Mom in Thailand and Comparison Study through Films in Teen Mom Issue

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-01-01 The Creation of Contemporary Character of Lord Wessuwan in Buddhist Art
2020-12-01 The designing of institute's educational mascots for brand identity
2020-03-01 Creation of Storytelling and Background of Institute's Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
2020-03-01 The Designing of Institute's Educational Mascots
2019-12-01 Thailand's Learning Management Development for 21st Century Students Based on Singapore's Framework
2019-05-01 “Teen mom” discourses in thai society through fiction media and celebrities’ real lives
2018-06-08 Ethics and regulation for media in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 หลักการเขียนบทที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอต่อสาธารณชนในประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (การสื่อสารข้อความแจ้งเตือนการแพร่กระจายของโรคติดต่อผ่านบริการข้อความสั้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้คนตระหนักแต่ไม่ตระหนกและไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ป่วยโรคที่ถูกตีตรา)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือสำหรับแจ้งเตือนการแพร่กระจายของโรคติดต่อโดยใช้วิธีการ ประมวลผลแบบกระจายศูนย์บนโครงสร้างกราฟขนาดใหญ่)

ผู้ร่วมวิจัย

  852201 FILM STORYTELLING
  852401 COOPERATIVE EDUCATION FOR DF 1
  852403 COOPERATIVE EDUCATION FOR DF 2
  852405 SEMINAR IN DIGITAL FILM
  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951106 SCREEN AND DIGIT STORYTELLING
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957107 DIGITAL COLOR AND LIGHT
  957311 PRODUCING VISUAL EFFECTS
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 โครงการการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวของชาวบ้าน ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย