อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ

Miss Kodchanitch Wannagoatkodchanitch.wanna@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟท์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Logistics Cost Factors of Rayong Durian Export to China under Regional Comprehensive Economic Partnership

Proceedings of the 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2566 GEN-Z CUSTOMERS’ SERVICE PREFERENCE FOR EXPRESS DELIVERY ENTERPRISES: A CASE STUDY OF CHINA

The 13th International Conference on Logistics & Transport 2023

2565 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2564 Recycling Model Selection based for express package base on AHP: A practical case of Yunnan University

Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Logistic cost factors of Rayong durian export to China under Regional Comprehensive Economic Partnership
2023-01-01 Factors affecting the decision to choose dormitory accommodation among students of the College of Arts, Media and Technology
2022-01-01 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2558 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้หลักการแบบลีนและเทคโนโลยีเว็บ 2.0

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954310 INFO SYS FOR ERP
  954347 E-COMMERCE
  954370 ANALYSIS & DESIGN MATS MGMT
  954389 JOB TRAINING
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm