อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ

Miss Kodchanitch Wannagoatkodchanitch.wanna@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟท์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology

2564 Recycling Model Selection based for express package base on AHP: A practical case of Yunnan University

Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 Analysis of Community Logistics Service Models by Using Analytic Hierarchy Process
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2558 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้หลักการแบบลีนและเทคโนโลยีเว็บ 2.0

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954347 E-COMMERCE
  954370 ANALYSIS & DESIGN MATS MGMT
  954389 JOB TRAINING
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am