อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ

Miss Kodchanitch Wannagoatkodchanitch.wanna@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟท์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2558 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้หลักการแบบลีนและเทคโนโลยีเว็บ 2.0

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954143 DATA MANAGEMENT
  954230 FI TRACKING IN DIG BUS
  954231 HCM DIG BUS
  954347 E-COMMERCE
  954370 ANALYSIS & DESIGN MATS MGMT
  954389 JOB TRAINING
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am