อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ

Wantana Areeprayolkij,PhD.wantana.a@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Information and Telecommunication Technology Management), korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Exploring the Impact of Live-streaming Shopping On Chinese Customers’ Experience in the Domestic Cosmetic Industry

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2567 Exploring Individual Creativity Components of Anime Videos via Content Analysis: A Case Study of Bilibili

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2566 A Decision Tree of Bioengineering Study and Career Path for Educational Guidance

2023 30th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC)

2566 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ: หน่วยที่ 14 องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลง

2566 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ: หน่วยที่ 12 การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2566 A knowledge map of study and career path for bioengineering student guidance

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2566 A text analysis-based customer reviews in self-driving tourism: the case of Daocheng Yading

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2565 The Knowledge Map and Exploratory Factor Analysis for University Staff’s Information and Communication Technology Competence: A Case Study in Chiang Mai University

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT)

2564 The Design Process of STEM Learning Activities for Problem-Solving on the PM 2.5 Mask: The Case of Primary School in Thailand

24th International Conference on Computers in Education

2564 The Customized Gripper Design for Exploratory-purpose Robots: A Prototype of the Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) for Pollution Canals

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth KAIST, Daejeon, Republic of Korea

2564 THE STUDY OF REQUIRED COMPETENCE FOR ICT WORKFORCE IN THE DIGITAL TRANSFORMATION: THE CASE OF NORTHERN INDUSTRY, THAILAND

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth

2564 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers’ Attitude toward Information and Communication Technology Competence

2021 IEEE 1st International Conference on Advanced Learning Technologies on Education & Research (ICALTER)

2563 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Exploring Individual Creativity Components of Anime Videos via Content Analysis: A Case Study of Bilibili
2024-01-01 Exploring the Impact of Live-streaming Shopping On Chinese Customers' Experience in the Domestic Cosmetic Industry
2023-01-01 A Decision Tree of Bioengineering Study and Career Path for Educational Guidance
2023-01-01 A Knowledge Map of Study and Career Path for Bioengineering Student Guidance
2023-01-01 A Text Analysis-based Customer Reviews in Self-driving Tourism: The Case of Daocheng Yading
2022-01-01 The Knowledge Map and Exploratory Factor Analysis for University Staff's Information and Communication Technology Competence: A Case Study in Chiang Mai University
2022-01-01 Adaptation of Cultural Product Entrepreneurs in Digital Economic Age
2021-11-22 The Design Process of STEM Learning Activities for Problem-Solving on the PM 2.5 Mask: The Case of Primary School in Thailand
2021-01-01 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers' Attitude toward Information and Communication Technology Competence
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation
2010-12-01 IDMS: A system to verify component interface completeness and compatibility for product integration
2010-07-12 An approach to verifying interface compatibility of components with component dependency graph
2009-12-01 3D Surface Modeling and Clipping of Large Volumetric Data Using Visualization Toolkit Library
2009-12-01 Metal Artifact Removal on Dental CT Scanned Images by Using Multi-Layer Entropic Thresholding and Label Filtering Techniques for 3-D Visualization of CT Images
2009-12-01 Performance Comparison of Bone Segmentation on Dental CT Images
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย: แนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเบญจภาคีและการร่วมสร้างสรรค์คุณค่า

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952705 INNOVATION MANAGEMENT
  952714 THEORETICAL FOUN OF INNO
  952764 KM PRACTIC IN SMEs
  952791 PROP DEVLOP KM AND INNO
  952792 SEMINAR IN KM AND INNO
  952798 INDEPENDENT STUDY
  952811 TECH FOR INNO AND KM
  952871 KM AND INNO
  952893 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVAT
  954140 IT LITERACY
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm