อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ

Wantana Areeprayolkij,PhD.wantana.a@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Creating Knowledge Model for Handicrafts Promotion in Chiang Mai by Using Semantic Annotation
2010-12-01 IDMS: A system to verify component interface completeness and compatibility for product integration
2010-07-12 An approach to verifying interface compatibility of components with component dependency graph
2009-12-01 3D Surface Modeling and Clipping of Large Volumetric Data Using Visualization Toolkit Library
2009-12-01 Metal Artifact Removal on Dental CT Scanned Images by Using Multi-Layer Entropic Thresholding and Label Filtering Techniques for 3-D Visualization of CT Images
2009-12-01 Performance Comparison of Bone Segmentation on Dental CT Images
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย: แนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเบญจภาคีและการร่วมสร้างสรรค์คุณค่า

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการนวัตกรรมแบบเปิดและแพลตฟอร์มความร่วมมือการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952764 KM PRACTIC IN SMEs
  952893 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVAT
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  954140 IT LITERACY
  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am